Carta de Lluís d'Averçó al Parlament de Barcelona sobre les bandositats entre els Navés i Cescomes (22-11-1410)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta al Parlament de Barcelona
Lluís d'Averçó
, a on relata els esdeveniments relatius a les bandositats entre els Navés i els Cescomes.
 Baixa

Al molt reverend, noble et honorable lo parlament general del principat de Cathalunya congregat en la ciutat de Barchinona. - Molt reverends, nobles e honorables senyors. Com yo fuy arribat aci en Leyda atrobi aci prou mal entre aquestes bandositats: e tant que quaix tota la ciutat era ab la una part, ço es ab la dels Comes, e daltra part en Samso de Naves, qui era fora de pau e de treua, e era en ribera de Ebre, e en valença dell lo noble en Franci Darill e daltres: e daltra par lo senyor bisbe de Leyda, qui segons par a mi es lo tot en aquest affers, qui no es en la ciutat, ans es a Golmes a IIII legues daci, e lo veguer qui no era en la ciutat: e yo vehentme en tal trontoll recorregui per los pahers e parlí ab ells axi com Deus me administrá: los quals ab mi ensemps fon acordat que yo parlas ab en P. Çescomes perque ell fes venir en Ramon Çescomes, son frare qui es lo principal en la bandositat per tal com lacte propi del qual devalla la bandositat dita esguarda aquest Ramon e no en P.: e de fet yo he parlat ab aquest P. Çescomes, aquest ha fet venir a son frare en Ramon, e vengut yo he parlat ab aquest dos frares e ab alguns altres de lur valença, ab aquella millor manera que Deu me administrá, ab tots los carrechs que rahonablement darlos poguí ab totes persuasions per tirarlos a mon proposit ab dolces prechs e paraules, e requestes forts e cominacions de part de vosaltres senyors: entant que apres curt acord per ells retengut me resposeren que per reverentia del parlament metrien aquests fets tots en poder del parlament sots algunes retencions: e be que yo los hagues grat de lur resposta del tot no la volguí acceptar per occasio de lurs retencions: mas acordé ab los pahers ensemps que yo anás al senyor bisbe ensemps ab misser Berenguer Colom lo qual de aquest affers molt havia ça entras practicat ab ell: e de fet dijous a XX del present mes nos fom ab lo dit senyor bisbe en lo loch de Golmes e aqui parlam molt estesament dels dits affers en los quals par quel dit senyor sia queacom tirat e mogut contra los Comes e encara per aquests affers contra los pahers de la ciutat e lo consell de aquella: pero a la fi e per gracia divinal nos romanguem sots tres conclusions. La primera es ques prenga paraula entre les parts de no dampnificar dins XV dies sdevenidors: é aço per tal que mal nos seguesca e mills lo fets se puxen passejar: e daço lo dit senyor ha pres carrech per part del dit Samso de Navés e yo lo he pres per haver la dita paraula dels Comes e aço haja recapte tant com yon havia a fer. La segona es que lo fet de la pau e de la treua qui toqua lo dit Samso se mete en curts termes: e per aço yo he ja hauts lassessor del veguer é altres savis qui hi han a cabre: de que fiy en Deu que fort sera curt lafinament. E la terça es la comparacio de la dita pau e treua que ha a fer lo dit en Samso comparra fora la ciutat per satisfer al proces de la pau e de la treua. Daltra part he haut a proveir per tal com lo dit Samso es della lo riu que per tal que nos pusque seguir scandol ne mals que les barques si ell volia pasar deça nol passen: e moltes altres coses he haudes a fer senyors a he dels dits affers que per no enujarvos obmet de scriure. Pero senyors molt reverend, nobles e honorables per tal com queacom yom sospit del moviment quel dit senyor bisbe ha contra los pahers, lo consell de la ciutat e la partida del Comes, placie vosaltres de scriure al dit senyor tantost encarregantlo de aquests affers estretament é no superficial: car yo veig be que si ell se vol attes ell qui es tots los affers hauran bona fi dins curts termes. Daltra part que façats quel comte de Cardona son frare que li scriva tan estretament com puxa; é per tal com se diu aci que D. Anthon de Cardona hic deu venir ab gent darmes perques vulla: vos placia si res es quen vullau fer cessar car aço seria nafra sens sperança de guarir: e si res yo molt reverent, nobles e honorables senyors per vosaltres puix fer manatsme car prest me offir á complir. Scrita en Leyda dissapte a XXII de noembre 1410.

- Los castells dels quals es la questio tenia lo senyor bisbe en nom de precari e ara en nom propi: perque es obs que en la letra que li farets se faça mencio que vosaltres senyors vehents que rahonablament los affers me deuen venir mills havets per acordat quels dits castells venguen en ma comuna: e aquesta entench yo deu esser lo veguer daci o la ciutat: per quel pregats et encarregats que ell hi vulla dar loch e de tot aço vos porets informar ab los missatgers daquesta ciutat qui aqui son. E placieus senyors que vostre rescriure sia breu per tal que lo temps non falla. - A tot vostre servey prest. - Luis de Aversó.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)