Carta de Pere el Cerimoniós a Jaume III de Mallorca (04-07-1341)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Versió de 1866 [1] Versió 1852 [2]

  Regi Majorice ex parte domini Regis Aragonum.

  Alt princep et car frare nostre. Reebuda havem una letra vostra derrerament scrita en vulgar e entes tot ço que en aquellas contenia vos responem quens maravellam molt que les gens del Rey de France sens offença neguna que vos nol hajats feyta e sens deseximens asagen de correr en les terres de Rossello et de Cerdanya a nostra senyoria sots mezes car no sabem alguna raho que allols dege moure axi soptosament. E a sous havem ja fetes respostes a les vostres lettres ço es ab letra nostra e ab carta publica segons quels vostres missatgers vos poran recomtar e veurets en aquelles esser contengut. E som denteniment de retre nostre deute als demunt dits affers et a la deffensio de la dita terra axi vos cove e tenguts hi siam e en aço no metats dupte. Empero havem grant suspita que alcuns qui son de pres vos no enganen vos e nos per voluntat que han de mesclar guerra entrel Rey de França e nos et vos et diusich que alcuns barons se son desexits dalcuns barons de Lengue doch de la senyoria del Rey de França e cerquen altres maneres de cuytar ivarsosament la damunt dita guerra la qual a la saho dara no fa acuytar esguardan les avinenses nostres et de nostres Regnes et vostres e lo temps que huy tenim en tot zo que aguardar hi fa. E especialment cor devem esperar la resposta dels missetgers qui son anats en França perque alt princep e car frare nostre vos pregam eus consellam eus requirim que vos esquivets la guerra aytant com puxats e queus fundets en justicia e en colpa del Rey de França e de ses gents en manera que Deus et homens coneguen vostre justicia car guerra assenyaladament de princeps per los grans perills danima et de corses et de bens que sen seguexen ab gran maturadat et ab gran acort et ab fundament declara justicia se deu comensar. E par que asso degats vos be entendre et que nous lexets menar ne enganar a gens folles ne que agen avol enteniment a la guerra. Car a juhi de tots quants son deça vos per soptos consell havets fort corregut en aquests affers. Data en lo Monestir de Poblet sots nostre segell secret IIII idus julii anno Domini Millesimo CCCXL primo.

  Regi Maioricarum ex parte domini Regis Aragonum.

  Alt princep e car frare nostre. Reebuda hauem vna letra uostra darrerament scrita en vulgar e entes tot ço que en aquellas contenia, uos responem quens marauellam molt queles gens del Rey de Ffrança, sens offença nenguna que nos nol haiats feta, e sens detrimens, osagen de correr en les terres de Rosselló e de Cerdanya a nostra senyoria sotsmeses; car no sabem alcuna rahó que allols dege moure axi soptosament. E asous hauem ja fetes respostes a es vostres letres, ço es ab letra nostra e ab carta publica, segons quels uostres missatgers uos poran recomtar e veurets en aquelles esser contengut. E som d'entaniment de rretre nostre deute als damunt dits affers e a la defensió de la dita terra, axi com conue e tenguts hi siam, e en aço no metats dupte. Empero, hauem grant suspita que alcuns qui son depres uos no enganen uos e nos per uolontat que han de mesclar guerra entrel Rey de Ffrança e entre nos: e diusit que alcuns barons se son desexits dalcuns barons de Lenguadoch de la senyoria del Rey de Ffrança, e cerquen altres maneres de cuytar juarçosament la damunt dita guerra, la qual a la sahó dara no fa acuytar, esguardant les auinenses nostres e de nostres Regnes e vostres e lo temps que vuy tenim, e tot ço que aguardar hi fa. E especialment cor deuem esperar la resposta dels missatgers qui son anats en Ffrança. Per que, alt princep e car frare nostre, vos pregam, eus consellam, eus requerim que uos esquiuets la guerra, aytant com puxats, e queus fundets en justicia e en colpa del Rey de Ffrança e de ses gens, en manera que Deus e homens coneguen vostra justicia, car guerra, senyaladament de princeps, per los grans perills d'amma e de corses e de bens que se si guexen, ab grant maturadat e ab gran acord e ab fundament de clara justicia se deu comensar. E par que aço degats nos be entendre, e que nous lexets menar ne enganar a gens folles ne que agen auol enteniment a la guerra. Car a juhi de tots quants son deça, uos per septos consells hauets fort corregut en aquests affers.
  Dat. en lo monestir de Poblet, sots nostre sagell secret. iiii. Idus Julii, anno Domini millesimo CCC.XL. primo.


Fonts[modifica]

  1. Proceso contra el rey de Mallorca D. Jaime III, mandado formar por el rey D. Pedro IV de Aragon, publicado de real órden por D. Próspero de Bofarull y de Sartorio. Tomo I. Barcelona, en la Imprenta del Archivo, 1866, pp.335-336.
  2. Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, Tomo III. Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1852, pp. 222-223 (publicat a partir del llibre P-30 de la RAH de principis del segle XV, i contrastat amb una còpia de 1795 feta per D. Manuel Abella, respectant l'ortografia original excepte els diptongs)Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)