Vés al contingut

Carta del Parlament de Catalunya al rei de Castella per evitar l'entrada de tropes en Aragó (19-06-1411)

De Viquitexts
Carta al rei de Castella per evitar l'entrada de tropes en Aragó
Corts Catalanes


Al molt alt e molt excellent princep e senyor lo rey de Castella. - Molt alt e molt excellent princep e senyor. De vostra excellencia havem hauda una letra en Valladolit a XVIII dias de maig a la qual molt alt senyor ab deguda honor e reverencia responem: que sobre lo fet de la successio dels regnes e terres de la corona reyal Darago nosaltres ab la gracia de Deus lo qual es via o endressament de tot be havem començat tant com a aquest principat es stat pertinent en los actes que necessariament havien la general congregacio precehir caminar e procehir tots temps havent davant Deus e justicia de aquells no desviant en alguna manera e ab aquells entenem e havem ferm proposit de procehir e enantar en aytal feelment e leyal car no poriem per algun cars scandol o sinistre nostra ignada fedelitat oblidar: e vos senyor molt excellent podets fermament confiar e los competitors per semblant que la justicia de aquell dels competitors qui haja e es e sera tots temps a nosaltres recomanada per nosaltres amada conservada no callada e obtenguda mas a aquell e a tot lo non demostrada. E aquest molt alt senyor rey es lo cami per nosaltres fins aci caminat ab ferm proposit de caminar per semblant en lo general en lo general parlament si a Deus plaura ab los altres regnes e terres applegador dins breu temps: e confiats de nostres grans leyaltat ignada fidelitat e proposit molt just per terros o menaces de algu no poriem elegir o voler lo contrari. E si algun competitor oblidat lo cami de justicia per propria auctoritat volria de aquell desviar nosaltres fermats en Deus e justicia sens temor no oblidants la pena per dret als volents occupar per propria auctoritat imposada farem seguons dit es ab los dits guiadors ço es Deus e justicia nostres fets. E aquesta confiança molt illustre senyor vos placia haver de nosaltres. De loch molt alt senyor en lo qual la congregacio general de tots los dits regnes e terres sobre la examinacio de la justicia de la dita successio se deu fer encara non som en cert: mas de continent que sera elegit e conffiam que dins breu temps ne scriurem a vostra senyoria ho notifficarem als embaxadors del inclit senyor infant don Ferrando honcle vostre aci presents: e regraciamvos a vostra molt gran senyoria tant com podem los gran voler e bona affecio que ab vostra letra mostrats haver per vostra acostumada benignitat a aquest principat e als altres regnes e terras de la corona Darago: car aytal es nostra ferma confiança jatsia per alguns en aquestes parts sia dit que de vostre regne deuen entrar gent darmes per correr lo regne Darago: empero considerant lo gran deute qui es stat entre vostra gran senyoria e los molts alts reys e princeps Darago de memoria recordable e la gran prudencia e gran altesa e lo voler e affeccio dessus dits: nosaltres a tals peraules no donam fe alguna: mas si era cas que tals coses se attemptassen dins vostre regne placia a vostra excellent senyoria ferhi la provisio ques pertany e de la qual nosaltres fermament confiam sperants de aquella en son cas e loch tota defensio e ajuda. E placia nostre Senyor Deus conservar e prosperar vostra molt gran e molt excellent senyoria la qual man a nosaltres apparellats de fer e complir tot servey et honor que puscam de gran cor et voler per aquella tot ço que plasent li sera. Scripta en Barchinona e segellada ab lo segell del molt reverent archabisbe de Tarragona a XIX dies del mes de juny del any mil CCCCXI. - Apparellat a tot servey e honor de vostra excellent senyoria lo parlament general del principat de Cathalunya.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)