Carta del Rei Pere el Cerimoniós a Pere de Xèrica (12-07-1344)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

E

n Pere per la gratia de Deu Rey Darago de Valencia y Mallorques, de Cerdenya, è de Corcega, è Comte de Barchinona al noble è amat nostre Don Pedro Señor de Exerica salut è dilecció. Com vos à instancia è requisitió del alt en Jacmes de Mallorques aiat moguts à nos alcuns tractaments als quals jaus habem respost de paraula, per ço per tenor de la present atorgam è donam à vos plen poder que si lo dit alt en Jacme de Mallorques se met en nostre poder soltament, ens fa liurar poderosament tots los lochs è terres dels Condats de Roselló è de Cerdanya è qualsque altres adiaents à aquels dintre Cathalunya per vigor de la executió per nos començada vos en loch nostre è per nos puxats atorgar al dit alt en Jacme de Mallorques salvament de vida è de membres è de preso fer é prometre totes aquelles seguretats que à vos ben vistes seran faedores, prometents à vos en nostra bona fe Real totes les coses damunt dites è sengles atendre, è complir è à maior cautela aço juram per lo sants quatre Evangelis de Deu eius en fera homenatge de boca è de mano. Dada en la ciutat de Elna sots nostre sagel secret à Xij dies de Juliol del any M.CCC.XLiiij Rex Petrus.

  Et habens plenum posse ad agendum infrascripta, ut in dicta littera continetur, voce et nomine dicti domini Regis Aragonum et pro eo concessit dicto inclito domino Jacobo de Majoricis, quod ipso eunte coram dicto Domino Rege et ponente se solutè in posse suo et faciente liberare dicto Domino Regi potenter omnia loca et terras Comitatum Rossilionis et Ceritaniæ, et quælibet alia adjacentia illis Comitatibus intra Cataloniam vigore exsecutionis per dictum dominum Regem inceptæ, securavit dictum inclitum dominum Jacobum de Majoricis à morte et lesione membrorum et ab omni captione. Et hoc juravit super Dei quatuor Evangelia et nichilominus fecit homagium dicto inclito Domino Jacobo de Majoricis manibus et ore.

  Et dictus inclitus dominus Jacobus de Majoricis juravit super Dei quatuor Evangelia, et fecit homagium ore, et manibus dicto nobili Petro, quod, sequenti die Jovis iret personaliter ad dictum Dominum Regem et poneret se solute in posse dicti Domini Regis Aragonum. Et post faceret liberare eidem Domino Regi omnia loca et terras Rossilionis et Ceritaniæ et quælibet alia adjacentia illis comitatibus intra Cataloniam vigore dictæ executionis. Et utreque partes requisierunt Perpinianum Imberti notarium et scriptorem dicti incliti domini Jacobi de Majoricis et Jacobum de Exemini de Ramo notarium, et scriptionem dicti nobilis Petri domini de Xerica quod de hoc facerent concorditer ambo de consilio juris peritorum quoddam publicum instrumentum ad habendum memoriam in futurum. Quod est actum extra castum et villam Perpiniani in quadam vinea, prope viam publicam per qua itur ad civitatem Elnæ. Sig+num incliti domini Jacobi de Majoricis. Sig+num nobilis Petri domini de Xerica prædictorum qui hæc concedimus, laudamus, firmamus ac etiam juramus. Testes hujus rei sunt nobilis Artaldus de Pallars, Berengarius de Villario acuto et venerabilis Petrus Raymundi de Rodoleto de domo dicti incliti, et Egidius Roderici de Lihori et Gondis Salbus Roderici de Lihori milites vasalli dicti nobilis.

  Sig+num Jacobi Exemini de Ramo auctoritate Regia notarii publici per totam terram et dominationem illustrissimi domini Regis qui præsentibus interfuit. Et requisivit Perpinianum Imberti notarium supradictum in loco Sancti Vicencij coram inclito domino Jacobo de Majoricis quod presens instrumentum ipse et dictus Jacobus in publicam formam reducerent juxta facti veritatem. Et cum dictus Perpinians hoc facere se excusavit ut constat per publicum supra dictam requisitionem et responsionem confectum per Anthonium Castelli auctoritate Regia notarium vicinum civitatis Valenciæ, et lanquam requisitus per dictum nobilem Petrum de Xerica ut præsens instrumentum in publicam formam reduceret. Et cum ipse non posset suo officio desistere, habito prius et cum diligencia consilio aliquorum Doctorum in legibus et aliorum jurisperitorum et notariorum civitatis Barchinone et aliorumdem, hoc scribi fecit et clausit.

Fonts[modifica]Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)