Carta dels Cònsols de mar de Barcelona a Francesc I de França (08-03-1526)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta al rei Francesc I de França
els Cònsols de mar de Barcelona
En aquesta carta es van queixar d'un trencament de la just acordada pau, en ser apressades vàries galees de mercaders catalans.
 Baixa

Al molt alt, molt poderos Señor lo Christianissimo Senor Rey de França: Excellentissimo y Christianissimo Senyor.

Per homens propris som stats avisats, com ça tretse del prop passat mes de Febrer, passant par les mars de la Illa de Res de la Nau de Joan Ferrer mercader Catala y de aquesta Ciutat, li son exides set Galeres de V. Altesa capitanejades per Andrea Doria, per lo Baro de Sanct Branchat, y per Fra Bernardino, y han presa aquella ensemps ab tota la gent, robes, e mercaderias de gran valua, totes de Ciutedans de aquesta Ciutat, y de alguns altres vassals y subdits de la Sacra Magestat del Emperador, Rey e Senyor nostre, y germa de V. Altesa: laqual Nau encontinent es estada menada a Toló, y tota la gent mesa al rem per les galeres, y les robes descarregades en terra, no obstant la pau e confederacio es fermada entre V. Altesa y la dita Cæsarea y Real Majestat, de laqual per lletras de la Cæsarea y Catholica Majestat sehavia haguda ja, avans la partida de dita Nau, nova certa en aquesta present Ciutat, y per aquella se havia fet Te Deum laudamus, y crida per procesio de gracies generals, y alimaries com era de raho, per ser la dita pau tant saludable, sancta, y jocunda, no sols entre los vassalls y subdits de les Reals Corones, mas encara a tota la Christianitat universal: ab fiança de la qual pau, e aliença, e confederacio, lo dit Joan Ferrer era partit, y navegave per aquellas mars, e anant en Genova y Neapols. Laqual nova de dita presa, en cert, Excelentissimo y Christianissimo Senyor, ha causat molt gran alteracio, no soloment als interessats en la presa de dita Nau, mas encara a tots los altres vassalls de la Cæsarea Magestat, que apres de tants grans dans y perdues de persones y bens, pensant estar al segur per la dita pau e aliança e confederacio, los sia stat inferit un tant gran damnatge, e per llur consolacio nols restat sino tant solament la sperança que tenen en V. Excellent y Real Majestat, com a bon, clementissimo, y verdader Christianissimo Rey e Senyor.

E com al offici nostre se pertangue la defensio de la mercaderia; perço recorrentne a nosaltres los dits Mercaders conciutedans nostres en la dita Nau y Mercaderies interessats, vassalls e subdits faels de la Cæsarea e Catholica Majestat, ab aquella ma¿?or humilitat que poden y deven a supplicar a V. molt alta Senoria li placia per sa acostumada benignitat y clementia provehir, que la dita Nau y persones preses sien prontament desliuradas, y totes les robes y mercaderies ab compliment restituides e tornades, e los dans e interessos supportats sien esmenats ¿? satisfets, a fi que no resten del tot destruits, y nosaltres y los altres vassalls de la Cæsarea Majestat coneguen la observança de dita pau y confederacio haverse seguir ab effecte, perque puguen navegar y comerciar segurament y quieta; car ultra que proceheix de justicia, y ha sguart a la dita Cesarea y Catholica Majestat, no altres, y tot lo Stament mercantivol, y altres vassalls y subdits de la Cesarea Majestat ho reputarem y reputaran a singularissima gracia, y merce a V. Excellent y Real Senyoria: la persona de la qual y stat, nostre Senyor Deu vulla longament conservar y prosperar ab fellicissimo regiment de sos Regnes e Senyorios, supplicant la Majestat Divina vulla les Imperial y Real Corones couservar en una unio, amor, pau y confederacio per ferne servici a Deu, y augmentatio de la fe christiana. De aquesta Ciutat de Barcelona, dijous a vuyt del mes de Març de l'any mil sinchcents vint y sis. - Humils y devots servidors: - Los Consuls de la mar y Defenedors de la mercaderia de la Ciutat de Barcelona.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)