Carta dels Jurats de Girona per demanar auxili a l'oligarquia pels danys d'un terratrèmol a la vila d'Amer (10-04-1427)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta per demanar auxili a la noblesa i a l'Esglèsia pels danys d'un terratrèmol a la vila d'Amer
Jurats de Girona
 Baixa

Als molt Reverents magnifichs nobles e honorables señors tots e sengles Archabisbes, Bisbes, abbats, priors e altres prelats, duchs, comtes, vescomtes, barons, nobles e cavallers, consellers paheers jurats e consols de qualsevol ciutats e viles e a tots altres de qualque condicio als quals las presents pervindran e a cascu de ells los jurats de la ciutat de Gerona: Salut ab crexement de tota prosperitat e honor. Ab tenor de les presents vos notificam e fem autentica fe que en lo mes de Març prop passat nostre Señor Deu ha permes que terratremols son estats axi forts e terribles en lo lloch de Amer constituhit tres llegues luny de aquesta ciutat que la isglesia del monastir de Monjos del Orde de St. Benet sots invocacio de Madona Santa Maria edificat per lo sant Rey Carles Magnes e una isglesia o capella de Mossen Sant Miquel e tots los edificis del dit monastir e generalment tots los alberchs e edificis de la pobla del dit loch qui eran en gir vuitanta fochs son del tot enderrocats e destruits e los dits monjos e les altres gents del dit lloch han perduts tots los viures que eran en los dits monastir e alberchs e quaix tots bens mobles. Per la qual cosa los dits monjos e los habitadors al dit lloch son venguts en molt dolorosa e extrema necessitat; de la qual Deu per sa pietat vulla preservar tots christians. E nosaltres havent gran dolor que axi per aquesta ciutat com per molts llochs de aquest bisbat son estats subvenguts de vitualles e sustentacio de lur vida. E com aquest axi fort e doloros cas e de gran admiracio null temps sia estat vist en aquestes parts, per tal que los dits monastir e lloch de Amer no peresquen e lo divinal offici sia continuat en lo dit monastir assats insigne nosaltres per aquests esguarts e per tal que Nostre Señor Deu per la sua misericordia infinida nos vulla preservar de aquests terretremols e de semblant perill, treballam per nostre poder en fer reparar lo dit monastir e lloch fahent lus tota aquella charitativa subvencio qui a la dita ciutat e als habitants en aquesta vegueria sera possible. Empero la cosa es axi sumptuosa e inextimables despeses que conve excitarhi la ajuda de molts. Perque per esguart de axi piadosa meritoria e charitativa obra vos pregam e exortam en nostre Señor Deu que donant plena fe e creença sobre la dita destruccio e desolucio al religios frare fra Rafel Artes Prior claustral e camarer del dit monastir exhibidor de les presents qui ab afeccio treballa sobre aquests affers vos placia haver lo per recomenat en ferli ministrar subvencio saludable, en tal manera que vosaltres e tots los benefactors de aquesta axi piadosa obra siats participant dels virtuosos premis que la divinal Magestat ministre per esguart de axi virtuoses e caritatives obres. Offerintsnos prests a vostre honor. E sia en continua proteccio vostra e nostra la Trinitat santa. En testimoni de la qual cosa manam esser feta la present del segell de la dita ciutat segellada. Dada en Gerona a deu del mes de Abril del any mil quatrecents vint y set.

Fuit facta similis litera Religioso fratri Bartholomeo Pellicerii Infirmario dicti monasterii.


Die jovis decima menssis Aprilis anno a nativitate Domini milesimo quadringentesimo vigesimo septimo, dicti religiosi fratres Rafael Arters prior claus (fº 82 vº) tralis et camerarius et Bartholomeus Pelicerii Infirmarius predicti monasterii beate Marie de Amerio existentes intus quandam cameram hospicii venerabilis Petri de Terradis promiserunt honorabili Petro de Terradis Geraldo Strucii Jacobo Anglesii Bartholomeo Agustini et Bernardo Andree juratis anno presenti civitatis Gerunde ibidem presentibus ac sponte juraverunt per dominum Deum et ejus santa quatuor Evangelia corporaliter ab eis tacta, quod omnes pecunie quantitates et alia bona eisdem vigore preincerte littere ac intercessu dictorum honorabilium juratorum et quascunque personas cujuscunque stabitus gradus aut dignitatis existant largiendas et largienda ponerent et immiterent in posse venerabilis Michaelis Vilar Apottecarii Gerunde qui eas et ex tanquam depositarius tenebit, deductis tamen ex dictis pecunie quantitatibus largientis sumptibus per dictos monachos faciendis hac de causa. Testes etc.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)

Vegeu també[modifica]