Carta dels Jurats de Girona per informar al rei sobre els danys d'un terratrèmol (10-02-1428)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta per informar al rei Joan el Gran sobre els danys d'un terratrèmol
Jurats de Girona
 Baixa

Molt alt e molt excellent princep e victorios señor.

A vostra molt alta señoria molt humilment notificam que dilluns a dos del present mes de Febrer dia de la festa de la Purificacio de la Verge Maria foren fets en aquesta ciutat dos terratremols en espay de menys de una hora. Lo primer no molt gran fou fet a vuit hores de mati e l'altre molt gran e fort fou entre vuit e nou hores. E aquest segon terratremol feu dany en enderrochs e destrohix molts alberchs en aquesta ciutat. Empero per gracia de (1.º 85) nostre señor Deu en tota la dita ciutat no mori sino una dona qui eixint de la isglesia de Framenors fou ferida de una pedra. E una sirventa de m.º Bernat de Raset veguer d'açi fonch escalabrada e colpejada en la casa on lo dit veguer estava los sostres de la qual casa s'en entraren. Pero aquesta no ha perill de morir. Som certificats, señor, que per molts lochs de montanyes en la dita hora se son seguit infinits damnatges per morts de moltes persones e perdicio de bens e destruccio de viles e lochs de Cathalunya. Car per persona digna de fe havem sabut que Puigcerda en la dita hora per lo dit terratremol fou destruhit e abisat ey moriren trescentes persones e que si mes foch. E attes que los edificis en gran part son de fusta, lo dit foch ha molt destrohida la vila. En la vila de Ripoll es cayguda la volta de la isglesia e es si mort un prohom qui estava ab m.º lo abbat e en la vila son cayguts dos alberchs. En la vila de St. Joan ses abbadesses ha mortes quaranta persones e part de la vila enderrocada, la vila de Camprodon en aquella hora pres infinit dan per lo dit terretremol e es si mort en Call quin era veguer e mes de doscentes persones. E en aquell instant mes se foch per totes les cases qui en gran part son de fusta de pi: he ha cremat lo foch per tots aquests dies apres passats ab inestimable damnatge de persones e de bens. Lo monastir del Carme de aquella vila es tot aplenat e generalment tota la vila sino dos monastirs un de monjos de St. Benet e l'altre de dones ey es restat lo carrer appellat de Sta Maria. Los llochs de la vall appellada Bisanya e de la montanya del vescomtat de Bas son destrohits ey es morta molta gent. En lo lloch de Castellfollit que es de sexanta fochs a mortes vuitanta persones e moltes affolades e nafrades e tots los edificis son per terra. En la vila de Olot qui en lo mes de Maig prop passat era estada destrohida ha mortes devuit persones e d'altres escalabrades. En lo lloch de Caralbs prop Camprodon son mors casi tots quants hi habitavan. En lo lloch de Montagut prop Castellfollit ha morta molta gent. La casa de m.º Roger Alemany de Bellpuig prop Besalun s'es enderrocada, son hi mortes tretze persones: entre les quals es morta madona sa mara e dos infants de mossen Roger. La vila de Besalun ha pres gran dany en destruccio de edificis. En la vila de Castello de Empuries moriren en la isglesia sis persones. En Barcelona e en altres parts de Cathalunya se diu en la hora demont dita esserse seguits molts damnatges. E com tals señals e dans nul temps se mostre esser estats en aquestes parts de que estam ab gran congoxa ordenants oracions e altres devotes obres mijançant les quals sia placada e mitigada la furor del eternal Rey irat per nostres greus pecats. Per ço molt alt e molt excellent señor les novitats demont dites qui son de gran admiracio molt humilment notificam a vostra real excellencia, la qual nostre Señor Deu per sa clemencia infinida vulla tenir en especial proteccio ab exalçament benaventurat de vostra corona. Scrita en Gerona a 10 del mes de Febrer del any 1428. - Al molt alt e molt excellent princep e señor lo Señor Rey. - Sr. vostres humils sotmesos etc. los jurats de la ciutat de Gerona.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)