Carta dels aranesos al Parlament de Barcelona demanant socors davant les invasions dels Cominges (23-12-1410)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta al Parlament de Barcelona
prohoms de la Vall d'Aran
, demanant ajut per fer front als atacs de les gents de Cominges.
 Baixa

Als molt reverents, nobles e honorables senyors celebrants lo parlament de Cathalunya en la ciutat de Barcelona. - Molt reverents, nobles e honorables senyors. Alguns dies passats que nosaltres vehents que alguns fills de iniquitat deles parts del comtat de Comenge e daltres lochs e terres de nacio estranya ab proposit ab proposit de depredar e decuparse viles e lochs et alias, dampnificar los singulars de aquesta vall eren entrats ma armada en los termens de la dita vall e sen havien aportats gran multituts de bestiars grosses et menuts, tallades diverses ortalisses, cremats alguns lochs e amenats absi alguns presoners de la dita vall, nulla causa saltem justa precedent: e ço que pus cruu es congregats en gran nombre ab coratge hostil, tiran et dampnat, caminaven e sesforçaven entrar en la dita vall e aquella totalment exterminar: e veent encara que aquesta dampnada gent les universitats et singulars de la dita vall bonament no podien provehir ni a lurs necesitats socorrer sens singular e special ajutori e provisio del senyor rey en Marti, de gloriosa memoria, qui lavors vivia, e benefici del principat de Cathalunya suplicam al dit senyor rey e exposam ab nostres sindichs e missatgers en la reverent, noble e honorable cort de Cathalunya qui derrerament se celebrava en lo monestir dels frares menors de Barchinona, los plagues provehir al dit ocurrent cas de remey condecent en altra manera on lo contrari fos ço que Deus no volgues convenguera als dits singulars de la dita vall aquella jaquir deserta e per conseguent donat loch al cas inaudit: e stant la dita cort una veguada e moltes en delliberar per provehir e socorrer a la dita vall instant o requirent lo dit senyor rey volch Deus quens entrevench lo cas molt doloros de la mort del dit senyor don la dita cort fini e totalment expirá: axí que als dits nostres sindichs et missatgers covench recorrer als reverent e honorables deputats de Cathalunya protestants contra ells del cas sinistre ço que Deus no vulla sis contingra: los quals diputats considerants lo evident perill et dampnatge ques pogren subseguir a la dita vall e a tot lo principat de Catalunya per la exterminacio de aquella si prestament no hi era provehit volent socorrer a la corona Darago e a la tranquilitat, utilitat e be avenir del dit principat provehiren que fossen assoldats a tres meses trenta pillarts e CC servents per deffensio de la dita vall, ab tal convinent que la dita vall se aunís al dit principat e contribuis en los carrechs en que contribueixen les universitats et singulars del dit principat per raho de generalitats e axí fo fet e complit per los dits deputats e per la vall damunt dita: e aquesta provisio es estada molt nobla e notable, bona e fructuosa al dit principat, car la dita vall sen es deffesa virilment et honorable qui en altra manera fora per la dita dampnada gent cremada e dissipada e anichilada en gran menyspreu e vergonya de la dita corona e principat: e fo fet a requesta de la dita vall per revelar lo dit principat de mes despeses quel dit sou fon compartit a VI meses ço es part de aquell a tres meses primers e lo restant a tres meses prop seguents los quals finiran por tot janer primer vinent, confiant la dita vall que en aquest espay de temps los enemichs perterrits et tementsse de tal socors et tractant lo noble mossen Arnau Darill, capita de la dita vall, faessen bona pau o longa ab la vall damunt dita: e no ha plagut a Deu ni lo dit noble capita jatsia request diverses vegades ab carta publica e de paraula es james volgut venir a capitanejar lo dit socors, ans ha tostemps respost que ell occupat de altres capitanies no pot entendre en la capitanía de la dita vall: don es vist clarament que passat lo dit mes de janer la dita vall romandrá sens capita e despulada de tot socors si per vosaltres molt reverents nobles e honorables senyors noy es en altra manera provehit. Be es certa la dita vall que los dits comengeses e dampnada gen estan apersabuts en grand nombre que pasat lo dit mes de janer ells entren ma armada en la dita vall e aquella atrobada sola de tot socors, cremen e abolesquen e meten a total destruccio, la fortuna iniqua, mala e adversa no sadolla de aquesta mesquina de vall qui enriquehida de tants privilegis e libertats ha volgut per mantenirse a la reyal corona renunciar liberalment a aquelles e sotsmetres al jou e altres carrechs del dit principat dels quals era franch e aunirse a aquell e qui ha vist e veu tots jorns talar sos bens, cremar ses possessions, matar sos pares, fills e germans, e finalment si mateixa a propinqua e total destruccio no vol ni permet que encara haja fi a tants mals, ans enedit mal a mals ha fet quel comte de Pallars nostre vesi ses irritat contre nosaltres per rao de certa demanda quens fa inhibint lo pas de sa terra e faent altres procehiments contra nosaltres de que sabem que sots ja avisats per los dits deputats. Perque molt reverents, nobles e honorables senyors com aquesta dita vall axi appresa e oppremuda que ja no pot spirar a present no haja altre recors refrigeri o ajuda sino en vosaltres senyors celebrants lo present parlament del dit principat al qual ella se es aouida segons que damunt: pregaus eus suplica ab aquella humilitat et reverencia ques pertany que en aquest cas tant urgent et necessari no la vullats desamparar ans ab aquelles bones persones queus para necessari vullats tractar que sia feta treua o pau entre aquella e los dits enemichs seus e en lendemig passat lo dit mes de janer si la dita pau o treua no havia hagut compliment provehir a la deffensio de aquella e provisio de algun bon capita quils regescha com a present siam sens algu capita o regidor: e será cosa queus tindrem a gran gracia e merce. Scripta en lo loch de Vella a XXIII de decembre. - Los gentils consols e promens de la vall Daran aparellats a vostre servey.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)