Cartes als prohoms i universitats del Regne de Mallorca (01-06-1343)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Cartes als prohoms i universitats del Regne de Mallorca (01-06-1343)
Pere el Cerimoniós
 Baixa


  Deinde in crastinum die dominica intitulata kalendas junii anno predicto memoratus dominus Rex Aragonum cum jam ut continetur superius homagium et juramentum fidelitatis a juratis dicte civitatis Majorice recepisset misit probis hominibus et universitati loci de Pollença quandam literam suam continentie subsequentis.

  En Pere per la gracia de Deu Rey Darago de Valencia de Mallorca de Sardenya de Corsega e comte de Barchinona. Als feels seus los prohomens e universitat del loc de Pollença. Salut e gracia. Com nos per rao de ferma de dret per justes raons requesta e a nos contradita per lalt En Jacme qui tenia per nos en feu entre les altres terres lo Regne de Mallorca ab totes les Illes a aquell adjaens e per altres justes raons en lo proces daquen fet contengudes hajam proceit e proceescam contra aquell En Jacme. E lo dit Regne e les altres terres feudals a apprensio e empara reyal per la qual cosa nos personalment faen execucio del dit proces ab lo nostre stol hajam presa terra e possessio e appresio real a Peguera qui es dins lo dit regne de Mallorca per aquell regne e les dites illes a aquell adjaens e encara hajam presa a nostra ma e tingam poderosament la ciutat de Mallorca e la universitat de la dita ciutat haja fet a nos axi com a ver e natural Senyor lur homenatge e sagrament de feeltat per ço a vos e a cascun de vosaltres espressament deem e manam per dins VI dies del reebiment de la present comptans trametats a nos vostres sindichs on que siam dins lo dit Regne ab poder bastant segons queus trametem dictat per fer a nos homenatge e sagrament de feeltat axi com a senyor del dit Regne e Illes dessus dites en la forma que la universitat de la dita ciutat nos fa feits. En altra manera enantariem contra vos e cascu de vosaltres e vostres bens axi com contra aquells qui a son senyor deneguen fer homenatge e sagrament de feeltat. E com los segells nostres novells encara no hajam fets fer les presens ab lo nostre segell antich havem fetes segellar. Dada en lo castell nostre de Mallorca lo primer dia del mes de juny. En lany de nostre Senyor MCCCXLIII A. vicecanceller.
  Et sub cadem forma et sub eodem kalendario idem dominus Rex misit litteras suas universitatibus infrascriptis videlicet.


  Als prohomens e universitat del loc de Alcudia.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sent Johan de Porreres.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sent Jacme de Calvia.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Muntueri.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Sineu.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Artha.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Rubines.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Soller.
  Prohomens e universitat de Vila de Mur e tota sa parrochia.
  Prohomens e universitat de Sent Michel de Luch Major.
  Prohomens e vniversitat de la vall de Bayalljafar e de Soperna e de Balanyno.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sent Julia de Campos.
  Prohomens e universitat de Sancta Maria de Olero.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sent P. de Petra.
  Prohomens e universitat de Sporles.
  Prohomens e universitat de Sent Johan de Sineu.
  Prohomens e universitat de Huyalfas.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria dez Cami.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Marrachi.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Manchor.
  Prohomens e universitat de la Incha.
  Prohomens e universitat de Sancta Maria de Andraig.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Margarida de Muro.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sent Miquel de Campanet.
  Prohomens e universitat de Sent P. de Sent Selles.
  Prohomens e universitat de Sancta Maria de Vall de Muça.
  Prohomens e universitat del loch de Sent Andreu de Sent Any.
  Prohomens e universitat de Sent Lorenç de Selva.
  Prohomens e universitat del loch de Sancta Maria de Puigpunyent.
  Prohomens e universitat de Escorca et de Tunyent.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Bunyola.
  Prohomens e universitat del loch de Falanig.
  Prohomens e universitat de la parrochia de Sancta Maria de Bellveer.
  Prohomens e universitat de Sent P. de Castellig.

Nota: Segueix una carta igual a l'anterior dirigida als prohoms i universitats dels castells, viles i llocs de Ciutadella, de Maó, de Santa Àgueda i d'altres indrets de l'illa de Menorca. També fou dirigida igual carta als prohoms i universitats del castell i vila d'Eivissa.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)