Cervo ferit no desija la font

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Cervo ferit no desija la font pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Cervo ferit no desija la font
aytant com yo ésser a vós present;
al gran repòs de mon contentament
passar no pusch sinó per aquest pont.
Molt me ve tart lo jorn tan desijat,
comprat molt car per dolorós sospir;
e tart o breu só cert que deu venir,
si per la mort camí no m'és tancat.

Ésser no pusch d'esperança lançat,
car yo us desig segons mon major bé.
A vós deman: contra mi res no us té,
mentre·l voler vostre·m sia donat.
Si·l penssament lunyava hun sol punt
d'imaginar haver vostre voler,
sens aquell tot, no pusch delit haver;
si no·s tot sa, tost porà sser defunt.

Davant me veig de grans dolors un munt,
puys ops he tant per a mon contentar,
e mon voler porà molt menyscabar
si·l vostre·s mou e no mostra que munt;
e devallant, devallarà lo meu,
e, d'alt cahent, no darà poch crebant,
car tot estrem altr·estrem és donant:
al poch estat no par l'offenssa greu.

Mil veus lo jorn és per mi pregat Déu
de ço qu·en vós està la major part:
qu·en mon voler hajau lo vostre sguart;
e prech Amor vos lanç tot poder seu.
E si u compleix, ladonchs pendreu estrem,
si troba loch on se prenga en vós;
en loch dispost sa passió·s en nós,
e lo contrast tenim e no volem.

Noves de vós saber mortalment tem,
dubtant-me fort que no y mostreu amor;
per no saber visch en altra dolor:
no ssé de qual costat guart que no·m crem.
No és en vós complir lo meu delit,
per bé que vós vullau complir aquell;
d'Amor haveu haver forçat consell,
en vós y en ell recau mon bé complit.

Res no temau ne prengau en despit
dels penssaments meus ab varietat,
car en servey seran de fermetat;
de tals servents vol ser Amor servit.
Si punt d'enug d'est praticar sentiu,
sens amor sou o no sabeu qué vol;
ferm loch no·l té qui d'aquest mal se dol,
lo moviment per segurtat teniu.

Si tant de vós com voleu no confiu,
mon gran voler me porta·n aquest zel;
de vostre cors no tem lo pus prim pèl
qu·en contra mi res fes ne·m fos altiu.
La voluntat vull que pas tota·n mi;
yo só celós si molt amau a Déu;
dant-vos delit sens mi, lo mal creix meu;
quant vos dolgués, de mal vostre·m dolguí.

Tornada

Mon derrer bé, de vós yo guart la fi,
quant del present me trob ésser content,
e si·m veig trist per algun cas present,
res venidor trobar no·s pot en mi.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data