Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol II

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

CAPITOL II.
En lo qual lautor recapta attencio dels llectors, perço com proposa la materia de qui deu parlar en aquest libre, ço es dels feyts e proesses del casal Darago.

 E perço començare a la gratia que Deus feu al molt alt senyor rey en Iacme, per la gracia de Deus rey Darago, qui fo fill del molt alt senyor rey en Pere rey Darago e de la molt alta madona dona Maria de Muntpesller, qui fo molt sancta dona e bona a Deus e al mon: e fo del plus alt llinatje del mon, axi com aquella qui exi de la casa del emperador de Roma Persi e per son llinatje.

 E perço començ al feyt del dit senyor rey en Iacme, com yol viu, e asenyaladament essent yo fadri, e lo dit senyor rey essent a la dita vila de Perelada hon yo naxqui, e posa en lalberch de mon pare en Ioan Muntaner, qui era dels majors alberchs daquell lloch, e era el cap de la plaça. E perço recompte yo aquestes coses, que cascu sapia que yo viu lo dit senyor rey, e que pusch dir ço que dell viu e aconsegui; que dals yo nom vull entrametre, sino daço que en mon temps ses feyt. E auant parlare dell, e dels feyts del molt alt senyor en Pere, per la gracia de Deus rey Darago, fill major seu, e del molt alt senyor en Iacme rey de Mallorques, axi mateix fill del dit senyor rey; e apres del molt alt senyor rey Nanfos, fill del molt alt senyor rey en Pere; e apres del molt alt senyor rey en Iacme, fill del dit senyor rey en Pere, e del molt alt senyor rey Fraderich fill del dit senyor rey en Pere, e del molt alt senyor infant en Pere germa lur; e apres del molt alt senyor infant Nanfos, primer engenrrat del damunt dit senyor rey en Iacme, e del senyor infant en Pere, fill del dit senyor rey en Iacme, e del senyor infant en Ramon Berenguer, fill del dit senyor rey en Iacme; e apres del senyor infant en Iacme, fill dell senior rey de Mallorques primer engenrrat; e apres del senyor infant en Sanxo, fill del dit senyor rey de Mallorques, e del senyor infant en Ferrando, fill del dit senyor rey de Mallorques, e del senyor infant en Phelip, fill del dit senyor rey de Mallorques; e encara del senyor infant en Iacme, fill del senyor infant en Ferrando de Mallorques.

 E com de tots aquests senyors haja parlat, e de les honors que deus ha feytes a ells e a lurs sotsmesos, pora cascu be saber, que sobre ells e lurs pobles ha deus tramesa de la sua gracia compliment: e si a ell plau, sis fara daqui auant a tots aquells qui sien dexendents de ells e de lurs vassalls. Empero tota hora sia plaer dells, quels sia membrant lo poder de Deus, e que nos fien masa en lur valor, ne en lur poder e bondat, ans totes coses jaquexquen a la ma de deus.