Crònica de Bernat Desclot/Capítol CXXXII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXXXII

Com lo rey En Pere de Arago tench parlament a Saragoça ab los homens de Arago.


Q
uant lo rey d'Arago hac estat llonch temps en la dita ciutat de Saragossa, si que ja era pres de la festa de Rams, e veya que nos podia avenir en negun cas ab los Aragonesos, apella hun dia tots los richs homens de Arago e ciutadans de Saragosa dins en son palau, e dix los:

 «Barons, llonch temps son estat en esta terra ab vosaltres, per tal quem pogues avenir ab vosaltres de les demandes quem fets; e nos pot fer a mon semblant: e no roman per mi, a mon

semblant, mas vosaltres, que tots dies me fets demandes novelles. E axi es me vigares que, si de aquests cent anys hi estava, que tota hora hi havria assats affer. Mas yo no puix aturar aci per nenguna res, per ço car yo se per cert: quel rey de França, ab tot son poder e ab ajudu del apostoli, se aparella de venir en breu sobre mi e ma terra, ço e assaber Catalunya. E yo som me massa triguat de aparellar me com puixa, esperant m'en puxa defendre de tan grans dos guerres. E no he obs a triguar; car ja es lo dit rey de França a Tolosa per venir sobre Catalunya. E com yo hagues perduda la terra de Catalunya, ja no la trobaria de ara tan bona. Per que yom he a partir d'aci per aquesta raho. E nom puix pensar que poguets dir ara, sens gran perjudici meu, que vos fossets pagats de mi. Ab tant coman vo a Deu. E si volets deffendre vos e ma terra, e vostra que es, de mes enemichs e vostres, farets ho be e gint e si no, no y puix als fer. Mas yo he fe en Deu que vosaltres sots tals que farets ço que devets, ara e tots temps».
 E quant lo rey hac aço dit, levas de aqui e ana a menjar. E en breu de dies vench a jornades vers Leyda; cal venir passa per hun monestir de dones de la orde del Espital que ha nom Xixona; e trach ne huna filla del comte de Foix que havia nom dona Costança, qui era aqui en habit setglar, la qual ell havia acomanada, per ço ques nodris ab les doncs; e mena la s'en ab si tro a Leyda. E fon hi lo diumenge de Rams, mentre hom deya les misses. E aqui fon rebut ab gran honor per los homens de la ciutat; e puix partis de aqui per anar vers Barcelona, e lexa la dita donzella, filla de comte de Foix, al seu castell de Lleyda.