Crònica de Bernat Desclot/Capítol LI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LI

Com l'infant En Pere de Arago pres per muller la filla del rey Manfre de Cecilia.


D
iu lo comte que, quant lo noble infant En Pere de Arago, fill del rey En Jaume de Arago, fo de edat de muller a pendre, si huvia hun rey en Cecilia qui havia nom Manfre, rey de Cecilia, e fon fill del emperador Frederich de Alamanya. Aquest rey Manfre havia una filla de la primera muller, que havia tro á dotze anys. E feu parlar al noble infant En Pere d'Arago que la prengues per muller. E ell, ab consell de son pare, lo noble rey d'Arago En Jaume, tramessos missatgers al rey Manfre ab duas naus; de los quals messatgers fo la hun Ferran Sanches, frare del dit infant En Pere, de Arago, mas era bort, e l'altre En Guillem de Torrelles, cavallers

honrats. E vengueren a la ciutat de Napols, e aqui parlaren ab lo rey Mafre. E feu los gran honor. E tench se molt per pagat de la missatgeria que ells li aportaven. Mas lo rey Manfre, com vench a Napols, no alberga pas dins la ciutat, ans se atenda de fora, prop la ciutat, ribera mar, e convida los missatgers aquel jorn a menjar ab ell tot aquell dia, ab tota llur companya, molt honradament; e foren servits a gran honor, axi com missatgers que eren de tant gran valor e de gran senyor. La cort fo molt gran e complida, e el rey dona molts grans dons á cavallers e a juglars. Quant la cort fon tenguda, los missatgers digueren al rey Manfre:

 «Senyor, nos havem aci stat ab vos. E, la vostra merce havets nos molt gint acollits e honrats; e havem vos dit ço que nostre senyor, l'infant En Pere, nos mana. E vos, senyor, havets nos ho otorgat. Per queus pregam quens llivrets la donzella vostra filla, e nos amenarla em a nostre senyor l'infant En Pere.

-Senyors, dix lo rey, aço no es cosa que axi tost se puxa fer. Per que yo us prech que us sperets tro al Pastor; e aparellare galeres e naus ab que vaja molt honradament, axi com pertany a nostra altea.

-Senyor, digueren los missatgers, axi sia com a vos placia».
 E sobre aço estigueren aqui tant tro que vench lo Pastor. El rey aparella moltes galeres e naus, e comana la donzella a hun comte que havia nom comte Bonifany, e a En Ferran Sanches; e meseren la en les galeres; e partiren se del principat, e vengueren se a Monpeller. E aqui fo lo rey d'Arago En Jaume ab gran cavalleria, e l'infant En Pere, e l'infant En Jaume, e llur germana dona Maria, qui era donzella e era de les pus belles dones del mon. Les corts foren molt grans e riques. El noble infant En Pere pres la filla del rey Manfre per muller a la sgleya major de Monpeller, Nostra-Dona Senta Maria de les Taules. E puix lo rey d'Arago En Jaume ana tro a Mon-Ferran, e aqui hac vistes ab lo rey de França; e referma les noces de la filla que ja era en França; e puix fo regina ab Felip, lo fill major del rey Lois de França. El comte Bonifany torna s'en ab les galeres al rey Manfre molt alegrament, e la dona muller del noble infant En Pere ana s'en en Catalunya.