Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXCI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXCI.
Com la senyora infanta, muller del senyor infant Namfos, passa desta vida, apres dauer haut della linfant en Pere e linfant en Iacme e una filla; e prosoix axi mateix dient, quins sien estats aquells cinch fills del senyor rey en Iacme Darago e de madona la regina Blanca.

E aquest senyor infant Namfos hach per muller una de les gentils dones Despanya que filla de rey no fos, e la pus rica, ço es a saber la filla del molt noble en Gonbau Dentença, e ab ella pres lo comptat Durgell e tota la baronia de sent Dentillo, e tota la baronia de son pare en Gonbau: e cascuna destes baronies son gran casa. E axi fo molt be muyllerat de dona molt noble e molt rica: e fo de les pus sauies dones del mon, que de la sua sauiesa se poria fer un gran llibre, e fo molt bona chrestiana, e feu molt de be en sa vida a honor de Deus. E daquesta dona hach lo senyor infant que sobreuixque a ella dos fills molt graciosos, dels quals ha nom lo major infant en Pere, e lo menor infant en Iacme; e hach una filla, la qual es regina de Mallorques, que axi poca com era de edat de V anys, la donaren per muller al senyor rey en Iacme de Mallorques: e tot aço se vae acabat en la sua vida. E puys, axi com a Deus plague, la dita senyora infanta, muller del dit senyor infant Namfos, passa desta vida a la ciutat de Çaragoça lo darrer dimarts de huytubri del any MCCCXXVII, e fo soterrada lendema, que fo festa dels benauenturats apostols sant Simon e Iudes, en la esgleya dels frares menors de Çaragoça. Deus per la sua marce haja la sua anima, axi com de beneyta e sancta dona deu hauer; que ella fo combregada e pernoliada e moltes vegades confessada, axi com aquella qui era molt catholica e graciosa a Deus e al mon. E axi la volch Deus en son regne nina e joue, e en la dita ciutat de Çaragoça fo feyt per ella gran dol e gran plor. E axi fini sos dies al seruey de Deus, axi com a ell ho plach ordonar.

Laltre fill del dit senyor rey en Iacme Darago ha nom linfant en Ioan, lo qual es arquebisbe de Toledo, hu dels millors chrestians del mon, axi quen sa vida fa Deus virtuts per ell; que ell es dels pus graciosos prelats del mon, axi en preycar, com de totes sciencies e de totes altres gracies bones que sant senyor e bo e honest deu hauer. Deus per la sua marce lo mantenga.

E lo quart fill ha nom lo senyor infant en Pere, lo qual es molt gracios e saui senyor, e molt soptil dels pus soptils del mon, tant joue de totes bones sauieses complit. E lo senyor rey son pare al heretat e feyt tant, que la feyt compte Dampuries e Ribagursa [1], e cascuns daquests comptats son nobles e bons; e encara quel deu eretar de molt noble castell e molt noble lloch en loregne de Valencia. E axis pot dir, ques axi be aretat, com fill de rey qui rey no sia.

E lo quint fill del dit senyor rey en Iacme Darago ha nom en Ramon Berenguer, lo qual es axi com sos germans, ques molt saui e gracios; que dels seus dies el mon no trobaria hom pus complit de totes gracies e de totes bontats: e lo senyor rey son pare aretal, quel ha feyt compte de Prades e senyor de la baronia den G. Dentença, e encara molt bon lloch que li dona en lo regne de Murcia. E axis pot dir, que axi mateix es heretat molt noblement e honrrada, e quen pot fer aquella vida que tany a fill de rey. E axi lo dit senyor rey vae en sa vida sos fills heretats molt be.

E les filles hereta axi, que la major dona al senyor infant en Pere de Castella, qui fo fill del rey en Sanxo de Castella; e laltra filla dona apres al noble don Ioan, fill del infant en Manuel de Castella; e laltra filla dona al duch Hostatrich, qui es hu dels millors barons Dalamanya; e la quarta mes en la horda de Xixena, lo qual horda es lo pus honrrat de dones que sia en Espanya, e daquesta horda es la infanta prioresa, axi com aquella qui es molt sancta dona; e la quinta filla ha hordonada de dar per muller al fill del princep de Taranto.


  1. Ich habe ohne Anstand die Variante aufgenommen, die durch cap. 295 bestätigt wird. Der Text gibt Roseyllo.