Declaració de vassallatge dels castells d'Alquer i Montclús (22-01-1291)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Declaració de vassallatge dels castells d'Alquer i Montclús (22-01-1291)
Alamany de Gudal
 Baixa

S

apient quants esta carta veuran que per rahó que Fferran Rruyç maiordom mayor del Infant Don Anrich Seinor de Viscaya mostrá a mj Nalaman Deguder una carta de procuració segellada ab lo segell pendent del molt noble et molt alt et molt poderos Seynor Don Sancho per la gracia de Deu Rey de Castella, de Toledo, de Leo, de Galicia, de Sibília, de Cordova, de Murcia, de Jayen et del Algarbe, la qual era feyta et subsignada per ma de Domingo Exeiç, notari public en la cort del sobredit honrat Seynor Rey Don Sancho, et en los altres logars de son seynoriu, en la qual li doná tot son poder complidament que por ell et per sa muller molt noble et molt honrada Seynora, Dona Maria Regina de Castella et de Leo, et per la molt noble et molt honrada Seynora sa filla Dona Isabel Regina Daragó et de Sicilia, me pogues demanar quem fees vassayll de la dita Seynora Regina Dona Isabel et que fees per ella pleyt et homenatge per los castells d' Alcheer et de Monclus, quem fahia per ella deliurar el molt noble et molt alt et molt honrat Seynor Don Jachme per la gracia de Deu Rey Daragó et de Sicilia et de Malorques et de Valencia et Comte de Barchelona per fer dels dits castells et de cada un dells ço avia enpres, el sobredit Rey Don Sancho, segons que dien les cartes que eran feytas sobre allo, en les quals posaren los dits Reys sos noms ab lurs propies mans, et per major fermetat les feeren segellar ab los segells pendents, et demanam el dit Fferran Rruyç que li fees ço que dit es, pus que ell aia per la dita procuració poder de reebre, et el sobredit Seynor Rey en Jacme mavia solt en aquest cas tota la fe, jura et naturalea que ab ell avia, et per son manament me avia yo sobre aço desnaturat dell, e mavia manat ell et sa muller la dita Seynora Regina Dona Isabel que lo fes, faç fe et jura sobre la creu del nostre Seynor Jhu. Crist et sobre los seus Sants Evangelis de mes propries mans tocats, et faç pleyt et homenatge de mans et de boca a vos dit Fferran Rruyç, com home fidalgo lo deu fer a fidalgo, en nom et en veu del sobredit Senyor Rey Don Sancho, et de la molt noble et molt honrada Seynora sa muller Regina Dona Maria, et de la sobredita Seynora Regina Dona Isabel, que si el dit Senyor Rey Don Jacme no guardave et complie et tenie totes les covinençes et posturas, que feu ab lo sobredit Rey Don Sancho per rahó de casament de la dita Seyora Regina Dona Isabel et de les donacions que li feu el dit Rey son marit, et de viure ab ella com marit et muller ensems deven viure, et de no desempararla james per parentesch ni per nenguna altra manera, et desser hereus de tots sos Regnes et de tot son seynoriu los fills que della aurá, segons que en Castella et en Aragó es acostumat deretar los dits Seynors los majors fills legitims quels Reys an can finen; ho si el sobredit Rey en Jacme ho so hereus venien contra les dites posturas et covinençes que a ell feu per aquesta rahó, o contra alguna daquellas, segons que son escrites en les dites cartes fermades de lurs mans et segellades ab lurs segells pendens, que yo reta a la dita Seynora Regina Dona Isabel, ho aqui ella manará, los dits castells d' Alcheer et de Monclus per ço que despuys daquella ora auant, los aja ella et sos hereus, et que sien seus per tots temps et daquells de qui ella volrà, et que cumpla dels dits castells totes les altres coses quel dit Seynor Rey en Jacme sobre aço posá et promés ab lo sobredit Seynor Rey Don Sancho, segons loscrit en que ells posaren lurs noms et feeren segeellar ab los segells. E si yo aço no complia, que sia daquiavant aut et tengut per traydó, segons fur Daragó et per base segons costuma de Cataluña, axi con aquell qui traex castell e mata son seynor. Et demas demant la dita Seynora Regina Dona Isabel et per son manament me torn em fas son vassill ab la fe et ab la jura que dita es. Et en fas sobre aço a vos dit Fferran Rruiç en mom de la dita Regina Dona Isabel pleyt et homenatge de mans et de boca, axi com tot fidalgo lo deu fer a fidalgo; et per quem demanas que de tot aço vos donas ma carta fermada, et el dit Senyor Rey en Jacme me maná que lo fes, pregue an Jener Rabaça, notari publich de Valencia, que escrivis o fes escriure et subsignas esta present carta ab son seynal publich deuant aquells qui eren a aço presens et foren daço testimonis. E por maior fermetat faç la segellar ab mon segell pendent. E a mayor compliment de totes les damunt dites coses mané y posar mon seynal, segon que sengueix. Escrita en Valencia en lo dia en lo qual hom contaba undecimo Kalendas februarij, que son XX. et dos dies anats del mes de Jener en layn de la Encarnació del nostro Seynor de M. et CC.XC. primo. = Seyn+nal de mi Nalaman Deguder qui les damunt dites coses ferm et en tot et per tot lou et atorch. = Testimonis que a aço veer et hoyr foren apellats et pregats. Lo sobredit Seynor Rey en Jacme, et Linfant en Pere Senyor de Muncada et de Castellvj, et en Jacme Senyor de Xericha, en Roger de Loria dels Regnes Daragó et de Sicilia Almirayll, et Guillem Danglesola et Nalbert de Mediona, Gonssalbo, Eximiniç Darenos, Exemen Peres Darenos et en Bernat de Sarria. = Sig+num Januarij Rabacie notarij publici Valencie qui hoc scribi fecit et clausit die et anno prefixis.

Fonts[modifica]Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)