Decret 104/2005 sobre la denominació oficial del municipi de Montserrat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 104/2005, de 3 de juny, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Monserrat
per la forma valenciana de Montserrat. [2005/X6595]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 5.024, del 9 de juny de 2006
 Baixa

L’Ajuntament de Monserrat, en sessió plenària de 25 d’octubre de 2004, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Montserrat.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va adoptar acord en què informava que la forma correcta i adequada històricament del nom del municipi en valencià és Montserrat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Monserrat per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma valenciana de Montserrat, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió de 3 de juny de 2005,


Decrete

Article únic

El municipi de Monserrat, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Montserrat. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 3 de juny de 2005

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

MIGUEL PERALTA VIÑES

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 104/2005 sobre la denominació oficial del municipi de Montserrat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)