Vés al contingut

Decret 125/1984 sobre la denominació oficial del municipi d'Almussafes

De Viquitexts
DECRET 125/1984, de 26 de novembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi d’Almussafes.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament d’Almusafes (València), en sessió celebrada el dia 31 de gener de 1984, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel d’Almussafes.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia d’Almussafes.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Almusafes per a l’alteració de la denominació actual per la d’Almussafes, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 26 de novembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi d’Almusafes es denominarà Almussafes. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públics, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 26 de novembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret 125/1984 sobre la denominació oficial del municipi d’Almussafes.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)