Decret 140/2012 sobre la denominació oficial del municipi del Puig de Santa Maria

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 140/2012, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Puig
per la forma exclusiva en valencià el Puig de Santa Maria. [2012/9020]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.878, del 8 d'octubre de 2012
 Baixa


L’Ajuntament de Puig, en sessió plenària del dia 28 de gene de 2009 i ratificada per mitjà de l’acord de la sessió plenària de l’1 de març de 2012, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, acordà aprovar la modificació del nom actual del municipi i adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià el Puig de Santa Maria.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 13 de juliol de 2012, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1, que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Puig per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià el Puig de Santa Maria, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del consellera de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 28 de setembre de 2012,


DECRETE

Article únic

El municipi de Puig, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià el Puig de Santa Maria. Les referències que s’hagen realitzat a l’antic nom pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb les disposicions dels articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar cap recurs en via administrativa, sense perjuí de les disposicions de l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i haurà de requerir prèviament l’anul·lació o revocació d’este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o la publicació del present decret.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que consideren oportuna.


Castelló de la Plana, 28 de setembre de 2012

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència,

JOSÉ CISCAR BOLUFER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 140/2012 sobre la denominació oficial del municipi del Puig de Santa Maria.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)