Decret 141/2008, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana per la forma bilingüe Borriana/Burriana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 141/2008, de 3 d'octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana
per la forma bilingüe en valencià Borriana/Burriana. [2008/11570]
Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.865, del 7 d'octubre de 2008
 Baixa


  DECRET 141/2008, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana per la forma bilingüe Borriana/Burriana. [2008/11570]


 L'Ajuntament de Burriana, en sessió del dia 10 de desembre de 2007, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Borriana/Burriana.
 El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 18 de juliol de 2008, va adoptar acord informant favorablement el canvi de denominació proposat.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en el seu article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 En virtut de tot això, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Burriana per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Borriana/Burriana, en el qual s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 d'octubre de 2008,

DECRETE

Article únic
 El municipi de Burriana, de la província de Castelló, adoptarà la denominació bilingüe de Borriana/Burriana. Les referències que a l'antic nom hauran realitzat els òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

 Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que consideren oportuna.

 València, 3 d'octubre de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Presidència,
VICENTE RAMBLA MOMPLET


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)