Decret 155/2011 sobre la denominació oficial del municipi de Guadasséquies

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 155/2011, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Guadasequies
per la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies. [2011/10757]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.636, del 24 d'octubre de 2011
 Baixa


L’Ajuntament de Guadasequies, en la sessió plenària de 27 de juny de 2011, amb els informes previs adients i amb el quòrum que legalment s’exigeix, va aprovar la modificació del nom actual del municipi i va adoptar, com a denominació nova, la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 30 de setembre de 2011, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Guadasequies per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta de la consellera de Presidència i amb la deliberación prèvia del Consell, en la reunió del dia 21 d’octubre de 2011,


DECRETE

Article únic

El municipi de Guadasequies, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Guadasséquies. Les referències que al nom antic hagueren estat realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’este decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 109.c de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els interessats podran interposar els recursos següents:

1. Directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o publicació d’este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, dins del termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.

3. En el cas que l’interessat siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s’haurà de requerir prèviament perquè s’anul·le o revoque este decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació o publicació del present decret, tenint en compte que això no incideix en l’executivitat d’este decret, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, atés que no és substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


Valencia, 21 d’octubre de 2011

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

La consellera de Presidència,

PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 155/2011 sobre la denominació oficial del municipi de Guadasséquies.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)