Decret 160/2008 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Joanet

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 160/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Énova
per la forma exclusiva en valencià de Sant Joan de l’Ènova. [2008/12075]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.875, del 21 d’octubre de 2008
 Baixa


L’Ajuntament de San Juan de Énova, en la sessió del dia 9 d’abril de 2008, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Sant Joan de l’Ènova, elevant així a definitiu l’acord plenari adoptat el 5 de juny de 2000.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 18 de juliol de 2008, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de San Juan de Énova per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Sant Joan de l’Ènova, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 17 d’octubre de 2008,


DECRETE

Article únic

El municipi de San Juan de Énova, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Sant Joan de l’Ènova. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 17 d’octubre de 2008

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Presidència,

VICENTE RAMBLA MOMPLET


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 160/2008 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Joanet.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)