Decret 173/2002, d'11 de juny, dels guardons de l'esport de la Generalitat de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 173/2002, d'11 de juny, dels guardons de l'esport de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret de creació dels guardons de l'esport de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 3663, del 25 de juny de 2002, p. 11400-11401
 Baixa


 El procés històric de l'esport català i la seva evolució i creixement constants s'han degut en bona part a l'empenta de la iniciativa privada. Les nostres entitats, federacions i clubs han estat creats i gestionats gràcies al voluntarisme de moltes persones que en el curs de la seva vida han dedicat generosament coneixements, treball i temps al servei dels clubs i federacions i dels seus esportistes. Som el que som, s'ha dit moltes vegades, gràcies als que ens precedeixen en el temps, veritables forjadors de la història esportiva de Catalunya. I el que serem en el futur estarà també condicionat a l'actuació de les entitats i de les persones que actuïn en el món de l'esport.

 Els guardons de l'esport de la Generalitat de Catalunya honoren i distingeixen, d'una banda, els mereixements assolits pels esportistes que, en la pràctica continuada i competitiva de l'esport, han aconseguit un alt nivell en l'àmbit nacional i internacional, i, d'una altra, les persones naturals o jurídiques que al llarg de la seva vida han dedicat la seva activitat a favor de l'esport català des de diferents vessants.

 D'acord amb l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

 A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,


Decreto:

Article 1[modifica]

Guardons de l'esport. Classes
 1.1 Els guardons de l'esport de la Generalitat de Catalunya s'atorguen per distingir:
 a) Els mereixements assolits al llarg de la seva carrera esportiva pels/per les esportistes més rellevants de Catalunya.
 b) Els mèrits de les persones naturals o jurídiques que han actuat d'una manera constant i valuosa en alguna de les diferents vessants de l'àmbit esportiu català.
 1.2 En el cas dels/de les esportistes esmentats/ades a l'apartat 1.a, se'ls atorga la Medalla de l'esport.
 1.3 En el cas de les persones naturals o jurídiques esmentades a l'apartat 1.b, se'ls atorga la Medalla o Placa de forjador/a de la història esportiva de Catalunya.

Article 2[modifica]

Convocatòria
 2.1 El secretari o secretària general de l'Esport ha de convocar un procés d'atorgament dels guardons de l'esport cada dos anys.
 2.2 La resolució de convocatòria ha de contenir, com a mínim, el següent:
 a) Nomenament de la Comissió Assessora que ha d'estudiar les candidatures que es presentin i preparar la proposta de resolució. En aquesta Comissió han d'estar representats esportistes d'alt nivell, homes i dones.
 b) Termini de presentació de les candidatures, que no pot ser superior als dos mesos.
 c) Termini en el qual la Comissió Assessora ha de presentar la proposta de resolució.

Article 3[modifica]

Candidatures
 3.1 Poden proposar candidatures la persona titular de la Secretaria General de l'Esport, els clubs esportius catalans, les federacions esportives catalanes, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i qualsevol altra entitat privada catalana. Cap entitat no pot proposar una persona que formi part dels seus òrgans de govern, ni proposar-se a si mateixa.
 3.2 Les propostes de candidatures han de ser motivades i s'han d'acompanyar amb la memòria o el currículum esportius de la persona o l'entitat proposada.
 3.3 Els guardons de l'esport poden ser concedits a títol pòstum a favor dels hereus de la persona a distingir, sempre i quan en el moment de la seva defunció s'hagi traslladat al secretari o secretària general de l'Esport la proposta de la Comissió Assessora.
 3.4 Els organismes i entitats proponents han de vetllar, dins del compliment dels requisits, mèrits i criteris que estableix aquest Decret, per tal que les propostes tinguin en compte de manera equitativa els homes i les dones.

Article 4[modifica]

Tramitació
 4.1 La Comissió Assessora ha de tramitar un expedient per cada persona o entitat proposada. L'expedient ha de contenir la comprovació del compliment dels requisits, la valoració dels mèrits i l'aplicació dels criteris que preveuen els articles 5 o 6, segons correspongui.
 4.2 La Comissió Assessora pot demanar la documentació complementària que consideri necessària a les persones o entitats interessades.

Article 5[modifica]

Requisits, mèrits i criteris per a la Medalla de l'esport
 5.1 Per tal que un/a esportista pugui ser distingit/ida amb la Medalla de l'esport, ha de complir els requisits següents:
 a) Tenir la condició d'esportista català d'acord amb l'article 25.3 de la Llei de l'esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 30 de juliol.
 b) Estar o haver estat considerat/ada, d'acord amb la normativa aplicable, un/a esportista d'alt nivell.
 c) Haver practicat una modalitat o disciplina esportiva reconeguda legalment durant, com a mínim, vuit anys, o haver-ne practicat diverses, com a mínim durant dotze anys.
 d) No haver incorregut en cap sanció disciplinària esportiva o sanció administrativa en matèria esportiva, dictada per l'òrgan competent, per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu en el primer cas, o de caràcter greu o molt greu en el segon.
 5.2 Per decidir si es proposa la concessió de la Medalla a un/a esportista, la Comissió Assessora ha de valorar els mèrits declarats i aplicar els criteris següents:
 a) Que l'esportista hagi obtingut al llarg de la carrera esportiva uns resultats destacables en competicions oficials d'àmbit estatal o internacional de màxim nivell, en una o vàries modalitats o disciplines esportives.
 b) Que l'esportista hagi estat un exemple d'esportivitat i bon comportament en la pràctica esportiva durant el període de temps en què hagi practicat aquesta activitat.
 5.3 També s'ha de considerar el parer de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya o de la federació esportiva catalana corresponent, quan aquestes entitats es manifestin expressament sobre un o una esportista no proposat/ada per aquestes.

Article 6[modifica]

Requisits, mèrits i criteris per a la Medalla o Placa de forjador/a de la història esportiva de Catalunya
 6.1 Per tal de que una persona física o jurídica pugui ser distingida amb la Medalla o Placa de forjador/a de la història esportiva de Catalunya, ha de complir els requisits següents:
 a) Haver realitzat tasques de direcció, docència, organització, foment, difusió, tecnificació, comunicació o investigació de l'esport català, durant un període de temps considerable. Per a valorar aquestes tasques, quan es tracti de persones jurídiques també s'ha de tenir en compte l'historial esportiu de l'entitat.
 b) No haver incorregut en cap sanció disciplinària esportiva o sanció administrativa en matèria esportiva, dictada per l'òrgan competent, per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu en el primer cas, o de caràcter greu o molt greu en el segon.
 c) En el cas de les persones jurídiques, han d'estar inscrites o tenir adscrita una secció esportiva en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
 6.2 La Comissió Assessora, per tal de decidir si proposa distingir un candidat o candidata, ha de valorar els mèrits declarats i aplicar els criteris següents, referits a la persona o entitat proposada:
 a) Que hagi fet una tasca de servei extraordinari i de mèrit incontrastable en el món de l'esport.
 b) Que hagi fomentat o promocionat l'esport mitjançant l'aportació desinteressada de capital o de qualsevol altre bé, moble o immoble, de notable transcendència.
 c) Que hagi dut a terme iniciatives destacades o fets exemplars que mereixin reconeixement públic per la seva transcendència i repercussió en l'àmbit esportiu.
 d) Haver fomentat de manera destacada la participació de dones en la pràctica de l'esport o en les funcions a què fa referència l'apartat 1.a.
 6.3 En les candidatures proposades pel secretari o secretària general de l'Esport, s'ha de donar audiència a l'entitat o les entitats a les quals estigui o hagi estat vinculada la persona natural o jurídica proposada.

Article 7[modifica]

Atorgament
 7.1 Dins del termini fixat en la convocatòria, la Comissió Assessora ha de traslladar al secretari o secretària general de l'Esport la proposta detallada i conjunta d'atorgament de guardons. Igualment, la Comissió ha de comunicar a les entitats que han proposat candidatures la proposta motivada sobre la concessió o no del guardó de l'esport a la persona o entitat proposada.
 7.2 L'atorgament es fa per resolució del conseller o consellera competent en matèria d'esport, a proposta del secretari o secretària general de l'Esport.
 7.3 El lliurament físic dels guardons es fa en un acte públic convocat a l'efecte.

Article 8[modifica]

Característiques dels guardons
 8.1 Els guardons de l'esport són personals i intransferibles.
 8.2 Els guardons s'atorguen amb caràcter exclusivament honorífic i, per tant, no generen cap dret econòmic.

Article 9[modifica]

Revocació
 La concessió del guardó pot ser revocada per algun motiu extraordinari atribuïble a la persona o entitat guardonada. Per a la revocació s'ha de seguir el mateix procediment establert per al seu atorgament, amb audiència prèvia de la persona interessada.


Disposició Derogatòria[modifica]

 Queda derogat el Decret de 30 de gener de 1980, pel qual es crea la Medalla de l'esport de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de juny de 2002

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)