Decret 188/2006 sobre la denominació oficial del municipi de la Vall d'Ebo

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 188/2006, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Vall de Ebo, por la forma exclusiva en valencià de la Vall d’Ebo. [2006/15128]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 5.415, del 27 de desembre de 2006
 Baixa


L’Ajuntament de Vall de Ebo, en la sessió del dia 26 de juny de 2006, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià de la Vall d’Ebo.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 10 de novembre de 2006, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Vall de Ebo per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional i exclusiva en valencià la Vall d’Ebo, en que s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques i amb la previa deliberació del Consell, en la reunió del dia 22 de desembre de 2006,


Decrete

Article únic

El municipi de Vall de Ebo, de la província d’Alacant, adoptara la denominació tradicional i exclusiva en valencià de la Vall d’Ebo. Les referencies que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


Valencia, 22 de desembre de 2006

El president de la Generalitat

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de justícia, Interior i Administracions Públiques

MIGUEL PERALTA VINES


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 188/2006 sobre la denominació oficial del municipi de la Vall d’Ebo.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)