Decret 204/2009 sobre la denominació oficial del municipi d'Ares del Maestrat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 204/2009, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi d’Ares del Maestre
per la forma exclusiva en valencià d’Ares del Maestrat. [2009/12817]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6.141, del 10 de novembre de 2009
 Baixa


L’Ajuntament d’Ares del Maestre, en sessió del dia 17 de maig de 2006, va aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d’Ares del Maestrat.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 25 de setembre de 2009, va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Ares del Maestre per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d’Ares del Maestrat, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de novembre de 2009.


DECRETE

Article únic

El municipi d’Ares del Maestre, de la província de Castelló, adoptarà la denominació exclusiva en valencià d’Ares del Maestrat. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics, s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 6 de novembre de 2009

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Solidaritat i Ciutadania,

RAFAEL BLASCO CASTANY


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 204/2009 sobre la denominació oficial del municipi d’Ares del Maestrat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)