Decret 21/1994 sobre la denominació oficial del municipi de Xaló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 21/1994, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Jalón
per la forma bilingüe de Xaló en valencià i Jalón en castellà. [94/0985]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.207, del 15 de febrer de 1994
 Baixa


L’Ajuntament de Jalón, de la província d’Alicante, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional bilingüe de Xaló en valencià i Jalón en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia Xaló i no procedeix cap informe per a la forma en castellà, Jalón, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Jalón per a l’ alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional bilingüe de Xaló en valencià i Jalón en castellà, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Jalón, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional bilingüe de Xaló en valencià i Jalón en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 8 de febrer de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 21/1994 sobre la denominació oficial del municipi de Xaló.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)