Decret 21/2005 sobre la denominació oficial del municipi de Llocnou de la Corona

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 21/2005, de 4 de febrer, per la qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Lugar Nuevo de la Corona per la forma valenciana Llocnou de la Corona. [2005/M1243]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.941, del 8 de febrer de 2005
 Baixa


L’Ajuntament de Lugar Nuevo de la Corona, en sessió plenària del dia 18 de maig de 2004, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià Llocnou de la Corona.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va adoptar acord en què informava que la forma correcta i adequada històricament del nom del municipi en valencià és Llocnou de la Corona.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Lugar Nuevo de la Corona per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma valenciana Llocnou de la Corona, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de febrer de 2005,


Decrete

Article únic

El municipi de Lugar Nuevo de la Corona, de la Província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià Llocnou de la Corona. Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 107.3 i 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 4 de febrer de 2005

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

MIGUEL PERALTA VIÑES


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 21/2005 sobre la denominació oficial del municipi de Llocnou de la Corona.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)