Decret 3/2005 sobre la denominació oficial del municipi del Pinós

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 3/2005, de 14 de gener, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Pinoso
per la forma bilingüe el Pinós / Pinoso. [2005/X368]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.926, del 18 de gener de 2005
 Baixa


L’Ajuntament de Pinoso, en sessió del dia 25 de novembre de 2003, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe el Pinós/Pinoso.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va adoptar Acord, de 26 de novembre de 2004, en que informava que la forma correcta i adequada històricament del nom del municipi en valencià és el Pinós.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Pinoso per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe el Pinós/Pinoso, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 14 de gener de 2005,


Decrete

Article únic

El municipi de Pinoso, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació bilingüe el Pinós/Pinoso. Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 107.3 i 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 14 de gener de 2005


El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

MIGUEL PERALTA VIÑES


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 3/2005 sobre la denominació oficial del municipi del Pinós.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)