Decret 5/1983 sobre la denominació oficial del municipi de Burjassot

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 5/1983, de 17 de gener, pel qual s’aprova el canvi de denominació
del municipi de Burjasot per Burjassot.
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 92, del 25 de gener de 1983
 Baixa


Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Burjasot (València) per al canvi del nom actual pel de Burjassot, o que ha estat registrat en aquesta Conselleria al número 158/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Burjasot, en sessió plenària celebrada amb el quòrum legal el dia 28 de maig de 1982, aprovà l’expedient instruït per a sol·licitar el canvi del nom actual pel de Burjassot a fi d’adequar el nom castellanitzat del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’adjunta un estudi de la Universitat de València, Facultat de Filologia, Departament de Lingüística Valenciana, abonant el canvi sol·licitat per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demanar l’informe a què fa referència l’article segon del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l’Excma. Diputació Provincial de València, i de la Conselleria de Cultura, i que aquests Organismes han emés dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació d’aquest expedient han estat acomplerts tots els requisits previstos per les disposicions legals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a conéixer, i si s’escau aprovar, el canvi de toponímia sol·licitat, és atribuït al Ple del Consell, en virtut del que disposen els articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relació amb l’article 5.2.3. del Decret Consell de 2 d’agost de 1979.

CONSIDERANT: Que l’article 22 de la Llei de Règim Local, i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial estableixen la possibilitat d’alterar els noms dels Municipis als Ajuntaments mitjançant la instrucció d’expedient i justificació dels motius que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’article 303, b) de la Llei de Règim Local i l’article 3er, Un b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, estableixen que per a l’alteració del nom dels municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acord de l’Ajuntament en Ple celebrat el dia 28 de maig de 1982 fou pres per unanimitat, i per tant amb el quòrum superior a l’exigit legalment, i que consten, a més, en l’expedient tramitat per la Conselleria, els informes favorables de l’Excma. Diputació Provincial de València i de la Conselleria de Cultura.

Vistes les disposicions legals suara esmentades i les altres que hi són aplicables.

El Ple del Consell, en sessió de 17 de gener de 1983, i a proposta de la Conselleria de Governació, acordà, per unanimitat, aprovar el canvi del nom del municipi de Burjasot, de la província de València, pel nom de Burjassot.

Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement.


València, a 17 de gener de 1982.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 5/1983 sobre la denominació oficial del municipi de Burjassot.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)