Decret 55/1983 sobre la denominació oficial del municipi de Daimús

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 55/1983, de 23 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació
del municipi de Daimuz per la de Daimús
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 106, el 5 de juny de 1983
 Baixa


Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Daimuz (València), per al canvi del nom actual pel de Daimús, i que ha estat registrat en aquesta Conselleria al número 102/81.

VIST: Que l’Ajuntament de Daimuz, en sessió plenària celebrada amb el quòrum legal, el dia 8 de març de 1981, aprovà l’expedient instruït per a sol·licitar el canvi del nom actual pel de Daimús, a fi d’adequar el nom castellanitzat a la toponímia valenciana.

VIST: Que a l’expedient s’uneix un estudi subscrit pel Cronista Oficial de la ciutat de Gandia i Acadèmic de Belles Arts, senyor Felip G. Perles i Martí, i pel senyor Joan Beltran i Miralles, Cronista Oficial de Daimús, en suport del canvi toponímic sol·licitat per l’Ajuntament.

VIST: Que fon demanant l’informe a què es refereix l’article 2.n del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l’Excma. Diputació Provincial de València, i aquesta n’emeté dictamen favorable.

VIST: Que també fou requerit el dictamen de la Conselleria de Cultura, la qual, malgrat les reiteracions, no l’ha emés.

VIST Que en la tramitació d’aquest expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions legals i reglamentàries.

ATÉS: Que la competència per tal de conéixer, i si s’escau aprovar, el canvi de toponímia sol·licitat, la té atribuïda el Consell, en virtut del que disposen els articles 1.2.3 del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relació amb l’article 5.2.3 del Decret del Consell de data 2 d’agost.

ATÉS: Que l’article 22 de la Llei de Règim Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, estableixen la possibilitat d’alterar els noms del Municipis als Ajuntaments mitjançant la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

ATÉS: Que l’article 303, b), de la Llei de Règim Local i l’article 3.r, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, estableixen que per a l’alteració del nom dels municipis cal el vot favorables de les dues terceres parts del nombre de fet, i, en qualsevol cas, de la majoria absoluta legal dels membres de la Corporació.

ATÉS: Que l’acord de l’Ajuntament en Ple, celebrat el dia 8 de març de 1981, fou adoptat per unanimitat, per tant amb el quòrum superior a l’exigit legalment, constant a més en l’expedient tramitat per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excma. Diputació Provincial de València, sense que la Conselleria de Cultura, malgrat haver-ho reiterat, emetés el dictamen sol·licitat, per la qual cosa serà d’aplicació el contingut de l’article 86.3 de la Llei de Procediment Administratiu.

VISTES les disposicions legals anteriorment esmentades i d’altres de general aplicació.

El Ple del Consell, en la reunió del 23 de maig de 1983, i a proposta de la Conselleria de Governació, acordà d’aprovar el canvi del nom del municipi de Daimuz, de la província de València, pel de Daimús.

Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement.


València, 23 de maig de 1983.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 55/1983 sobre la denominació oficial del municipi de Daimús.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)