Decret 73/2007 sobre la denominació oficial del municipi de Montitxelvo

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 73/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Montichelvo
per la forma bilingüe: Montitxelvo/Montichelvo. [2007/6488]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.517, del 22 de maig de 2007
 Baixa


L’Ajuntament de Montichelvo, en sessió del dia 4 d’octubre de 2006, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe: Montitxelvo /Montichelvo.

El 30 de març de 2007, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va acordar informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Montichelvo per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe: Montitxelvo/Montichelvo, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i previa deliberació del Consell, en la reunió del dia 18 de maig de 2007,


DECRETE

Article únic

El municipi de Montichelvo, de la província de València, adoptarà la denominació bilingüe: Montitxelvo/Montichelvo. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


Valencia, 18 de maig de 2007.

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,

MIGUEL PERALTA VIÑES


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 73/2007 sobre la denominació oficial del municipi de Montitxelvo.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)