Decret 91/2008 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre d'en Doménec

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 91/2008, pel qual s'aprova el canvi de nom del municipi Torre Endoménech,
per la forma exclusiva en valencià la Torre d’en Doménec
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Dari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 5.796, de l’1 de juliol de 2008
 Baixa


L’Ajuntament de Torre Endoménech, en la sessió del dia 13 de desembre de 2007, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià de la Torre d’en Doménec.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 23 de maig de 2008, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, de conformitat amb l’expedient instruït per l’Ajuntament de Torre Endoménech per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià de la Torre d’en Doménec, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de juny de 2008,


DECRETE

Article únic

El municipi de Torre Endoménech, de la província de Castelló, adoptarà la denominació tradicional i exclusiva en valencià de la Torre d’en Doménec. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 27 de juny de 2008

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Presidència,

VICENTE RAMBLA MOMPLET


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 91/2008 sobre la denominació oficial del municipi de la Torre d’en Doménec.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)