Decret de 1982 sobre la denominació oficial del municipi de Vila-real

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET d'aprovació del canvi de denominació
del municipi de «Villarreal de los Infantes» (Castelló) pel de Vila-real
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 93, el 5 de febrer de 1983
 Baixa


Vist l’expedient instruit per l’Ajuntament de «Villarreal de los Infantes» (Castelló) per a l’alteració del nom actual pel de Vila-real, i l’establiment alhora de la cooficialitat de les dues denominacions, en valencià: Vila-real, i en castellà: «Villarreal»,

RESULTANT: Que l’Ajuntament de «Villarreal de los Infantes», en sessió plenària celebrada amb el quòrum legal el dia 3 d’abril de 1982, va aprovar l’expedient instruït per tal de sol·licitar l’alteració del nom actual en el sentit indicat, a fi d’adequar el nom castellanitzat del municipi a la toponímia valenciana, i establir la cooficialitat de totes dues denominacions.

RESULTANT: Que a l’expedient ha estat adjuntat un estudi de la Reial Acadèmia de la Història, així om de la Direcció General d’Administració Local (Ministeri d’Administració Territorial) i de la secretaria d’Estat per a les Comunitats Autònomes, abonant l’alteració del topònim sol·licitada per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que fou demanant l’informe a què fa referència l’article 2.n del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló i de la Conselleria de Cultura, i que aquestes hi emeteren dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació d’aquest expedient han estat complerts tots els requisits previstos per les disposicions legals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a conèixer i, si s’escau, aprovar l’alteració de la toponímia sol·licitada es atribuïda al Ple del Consell, en virtut de les disposicions dels articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relació amb l’article 5.2.3. del Decret del Consell, de 2 d’agost de 1979.

CONSIDERANT: Que l’article 22 de la Llei de Regim Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial confereixen la possibilitat d’alterar els noms del municipis als Ajuntaments, mitjançant la instrucció d’expedient i la justificació de les raons que en fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’article 303, b), de la Llei de Règim Local i l’article 3.er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, determinen que per a l’alteració del nom dels municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en qualsevol cas de la majoria absoluta legal, de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acord de l’Ajuntament, en Ple celebrat el dia 3 d’abril de 1982, fou adoptat amb el quòrum legalment exigit, i que consten, a més, en l’expedient tramitat per la Conselleria, els informes favorables de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló i de la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions legals susdites i la resta que són d’aplicació general i pertinent.

EL PLE DEL CONSELL, en sessió del dia 15 de novembre de 1982, a proposta de la Conselleria d’Interior, acordà per unanimitat aprovar el canvi del nom del municipi de «Villarreal de los Infantes», de la província de Castelló, pel nom de Vila-real, i l’establiment, alhora, de la cooficialitat de totes dues denominacions, és a dir, en valencià Vila-real, i en castellà «Villarreal».

Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement,


València, a 15 de novembre de 1982.

El President del Consell,

ENRÍC MONSONIS DOMINGO

El Conseller d’Interior,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret de 1982 sobre la denominació oficial del municipi de Vila-real.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)