Decret de creació del Servei de Biblioteques del Front (1937)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret de creació del Servei de Biblioteques del Front
Generalitat de Catalunya
Decret de creació del Servei de Biblioteques del Front, publicat al DOGC Núm. 52, de 21 de febrer de 1937, p. 829
Download-icon.svg Baixa


 El Departament de Cultura, per Ordre del 29 de gener darrer, encarregava a la Comissió de les Lletres Catalanes que, d'acord amb la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars procedís, amb tota urgència, a la formació d'un pla per a la creació d'un sistema de Biblioteques per als fronts combatents, per estimar que l'esmentada Comissió és l'organisme més adequat perquè, d'acord amb la Direcció Tècnica de referència, proposés els mitjans per a poder portar a terme aquesta iniciativa, que tants beneficis ha de reportar;
 Atès que la vida a les casernes, com als llocs de concentració a la reraguarda del Front i a les trinxeres o destacaments d'avançada ofereix lleures suficients al soldat per a llegir, especialment a les avançades, on els llibres són d'absoluta necessitat per a conservar la moral dels combatents i enlairar llur formació cultural;
 Atès que si per als soldats combatents és indispensable la companyia dels llibres, amb molta més raó serà necessària als ferits o malalts que han de passar llargues hores d'inactivitat i que han d'ésser considerats, també, com a combatents i per als quals la lectura serà no solament un esplai, sinó una necessitat moral;
 Atès, per tant, que és convenient crear un Servei de Biblioteques del Front, que comprengui l'establiment de Biblioteques que siguin útil als nostres soldats i milícies a les avançades i reraguarda de primera línia del Front, als hospitals de sang de segona línia, i als hospitals de convalescència o establiments de repòs;
 Vist el projecte que ha estat presentat per la Comissió de les Lletres Catalanes, d'acord amb la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars;
 A proposta del Conseller de Cultura, i d'acord amb el Consell,
 Decreto:
 Art. 1.r
 És creat el Servei de Biblioteques del Front, que comprendrà la creació de Biblioteques als Destacaments d'avançada i primera línia de reraguarda del Front, als hospitals de sang de segona línia, i als hospitals de convalescència o establiments de repòs.
 Art. 2.n
 Tindrà cura de l'esmentat Servei de Biblioteques del Front, la Comissió de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura de la Generalitat d'acord amb la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, de la qual dependrà administrativament.
 Art. 3.r
 Per a la instal·lació de les Biblioteques d'avançada del Front serà creat un tipus de Biblioteca circulant, fàcilment transportable.
 Art. 4.t
 És aprovat el següent Pressupost de les despeses que comporta la instal·lació i funcionament de les Biblioteques de referència:

Despeses d'instal·lació
 
     Pessetes     
Prestatges i material de les Biblioteques i mobles especials per a Biblioteques circulants del Front  .   .  
15,000
Adquisició de llibres  .   .   .   .   .   .   .  
50,000
Despeses de funcionament
Havers de sis Bibliotecàries durant un mes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
3,000
Despeses generals i imprevistos  .   .  
         500         
Total  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
       68,500       

 Art. 5.è
 L'esmentada quantitat de 68.500 ptes. que importa el Pressupost de referència serà feta efectiva, oportunament, amb càrrec al cap. XII, art. 3.r
, part. 1672, de la pròrroga del Pressupost de la Generalitat corresponent al primer trimestre d'enguany.
 Barcelona, 17 de febrer del 1937.

El Conseller Primer,
Josep Tarradellas

El Conseller de Cultura,
Antoni Ma. Sbert

PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)