Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Alcàntera de Xúquer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT de 3 de maig, pel qual s’autorisa el canvi de nom del municipi d’Alcántara del Jucar.
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 70, del 15 de maig de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament d’Alcántara del Júcar (Valencia), per al camvi del nom actuàl pel d’Alcàntera de Xúquer, i que ha segút registràt en la dita Conselleria al número 210/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament d’Alcántara del Júcar, en sessió plenària celebrada en el quorum llegal en dia 30 de setembre de 1980, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel d’Alcàntera de Xúquer, a fi d’adecuar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que es demanà l’informe que es referíx l’articul 2.ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, de l’Excma. Diputació Provinciàl de Valéncia i de la Conselleria de Cultura, emitint-se per les mateixes dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complít tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer i en son cas aprovar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià de 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen les possibilitats d’alterar els noms dels municipis als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303 b) de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3ér, u b) de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia 30 de setembre de 1980, fon adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia i la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, a proposta de la Conselleria de l’Interior, va acordar per majoria aprovar el canvi de nom del municipi d’Alcántara del Júcar, de la Província de Valéncia, pel nom d’Alcàntera de Xúquer.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 3 de maig de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi d’Alcàntera de Xúquer.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)