Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Alzira

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi d'Alcira, pel d'Alzira
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 24, del 16 de juny de 1980
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament d’Alcira (València) per al canvi del nom actuàl pel d’Alzira.

RESULTANT: Que l’Ajuntament d’Alcira en sessió plenària celebrada én el quorum legàl el dia 1 de novembre de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel d’Alzira, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient ha estàt expòst al public per un plaç reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

CONSIDERANT: Que dels documents informes obrants en l’expedient es desprén la conveniència de dur a efecte el canvi de nom solicitát, no tan sols per l’aspiració del veïnàt, sinó pels antecedents historics de la denominació, segóns es desprén dels dictamens emitits.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptát én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo disposàt en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Reàl Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny de 1980 a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi d’Alcira, de la província de Valéncia, pel nom d’Alzira.


Donàt en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Alzira.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)