Decret sobre la denominació oficial del municipi de Benetússer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT de 9 de novembre de 1981, pel qual s'aprova el canvi de nom de l’Ajuntament de Benetúser pel de Benetússer
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 58, del 16 de novembre de 1981
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Benetúser (Valéncia), per al canvi del nom actuàl pel de Benetússer, i que ha segút registràt en la Conselleria de l’Interior al número 130/81.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Benetúser, en sessió plenària en el quorum legàl el dia 29 de setembre de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Benetússer, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi del croniste de la localitàt, així com de l’Institút Valencià d’Història, i de la Universitàt de Valéncia, Facultàt de Filosofia, Departament de Llingüística Valenciana, reforçant el canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

CONSIDERANT: Que es va demanar l’informe que es referíx a l’articul 2.ón del Real Decrét 695/1979, de 13 de febrer de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia, emitint-se per la mateixa dictamen favorable.

RESULTANT: Que a la tramitació del present expedient s’han complit tots els requisits prevists al Ple del Conséll les disposicions legals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer i en son cas aprovar el canvi de totponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en vitút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’artícul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agòst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b) de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3.ér, u, b). del Reàl Decrét-Llei 3/981, de 16 de ginér, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia 29 de setembre de 1979, va ser adoptàt per unanimitàt, per lo tant en quorum superior a l’exigit llegalment, constant, a més, en l’expedient tramés per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació i pertinent aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 9 de novembre de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de Benetúser, de la província de Valéncia, pel nom de Benetússer.

Lo qual es fa public per a general coneiximent.


Donàt en Valéncia, a 9 de novembe de 1981.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Benetússer.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)