Decret sobre la denominació oficial del municipi de Carcaixent

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual es publica l’acòrt que aprova el canvi de denominació del municipi de Carcagente
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 34, del 15 de novembre de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruít per l’Ajuntament de CARCAGENTE per al canvi del nom actuàl pel de CARCAIXENT, i que ha segút registràt en la Conselleria de l’Interior en el número 46/79.

RESULTANT que l’Ajuntament de Carcagente, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 9 de maig de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de CARCAIXENT, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT que l’expedient ha estàt expòst al public pel terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.

RESULTANT que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

RESULTANT que a l’expedient s’afíg un escrít del Croniste Oficiàl de la ciutat, D. Victor Oroval Tomàs, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms del municipis.

CONSIDERANT que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’articul 303.b) de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià del 2 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del 3 de novembre de 1980, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de “Carcagente”, de la província de Valencia, pel nom de CARCAIXENT.

Lo qual es comunica per a generàl coneiximent i efectes.

Valéncia, a 3 de novembre de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO



Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Carcaixent.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)