Vés al contingut

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Corbera

De Viquitexts
DECRÉT de 8 de març de 1982, pel qual s’aprova el canvi de nom del municipi de Corbera de Alcira.
Ple del Conséll del País Valencià


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Corbera de Alcira (Valéncia), per al canvi de nom actuàl pel de Corbera, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 197/81.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi del Croniste Oficiàl de la localitàt, així com inform de la Conselleria de Cultura, basant-se en un atre de l’Acadèmia de Cultura Valencia, com a sopòrt del canvi de toponímia solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demandar l’informe a que es referix l’articul 2.ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia, emitint-se per la mateixa dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer i, en son cas, aprobar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b) de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3.er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt en dia 29 de maig del 1981, fon adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl i pertinent aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 8 de març de 1982, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del Municipi de Corbera de Alcira, de la província de Valéncia, pel nom de Corbera.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 8 de març de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér d’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret sobre la denominació oficial del municipi de Corbera.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)