Decret sobre la denominació oficial del municipi de Massamagrell

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT de 31 de maig de 1982 pel qual s’autorisa el canvi de nom del municipi de Masamagrell (Valéncia).
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 72, del 15 de juny de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Masamagrell (Valéncia), per al canvi del nom actuàl pel de Massamagréll, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 220/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Massamagréll, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl el dia 4 de desembre de 1980, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Massamagréll, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi de la Secció d’Història i Geografia de lo Rat Penàt, i de la Universitàt de Valéncia, Facultàt de Filosofia, Departament de Llingüística Valenciana, en sopòrt del canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demanar l’informe que es referíx l’articul 2ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, de l’Excima. Diputación Provinciàl de Valéncia, i de la Conselleria de Cultura, sent dictaminàt favoràblement.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complít tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer, i en son cas aprovar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agost de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitat d’alterar els noms dels Municipis, als Ajuntaments, per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3ér, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia 4 de desembre de 1980, fon adoptàt en un quorum superior a l’exigit llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provincial de Valéncia i de la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació,

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 31 de maig de 1982, a proposta de la Conselleria del l’Interior, acordà aprovar el canvi de nom del municipi de Masamagrell, de la Província de Valéncia, pel nom de MASSAMAGRÉLL.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 31 de maig de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Nota[modifica]

Tot i que la versió del decret en valencià oficialitza la forma Massamagréll, la versió en castellà oficialitza Massamagrell, que és la forma que la Generalitat Valenciana reconeix com a oficial des de la publicació d’aquest decret.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Massamagrell.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)