Decret sobre la denominació oficial del municipi de Massanassa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual es publica l’acòrt aprovant el canvi de denominació del municipi de Masanasa
Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 36, del 15 de desembre de 1980
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de MASANASA (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de MASSANASSA, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 219/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Masanasa, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 25 d’abríl de 1980, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de MASSANASSA, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha donàt el seu vist i plau.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít del Departament de lingüística Valenciana, de la Facultàt de Filosofia de la Universitàt de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels Municipis.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, de 2 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient al Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES: les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 1 de desembre de 1980, i a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de MASANASA, de la província de Valéncia, pel nom de MASSANASSA.

Lo qual es publica per a generàl coneiximent i efectes.


Valéncia, 9 de desembre de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Massanassa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)