Decret sobre la denominació oficial del municipi de Picanya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi de Picaña, pel de Picanya
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 24, del 16 de juny de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruít per l’Ajuntament de Picaña (Valéncia) per el canvi del nom actuàl pel de Picanya, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 67/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Picaña, en sessió plenària celebrada én el quorum legàl el dia 25 de setembre de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Picanya, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient ha estàt expòst al public per plaç reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha emitit son informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít del Departament de lingüística Valenciana, de la Facultàt de Filosofía de la Universitàt de València, en la qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Terriotriàl, establixen la possiblitàt d’alterar els noms del Municipis.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’Estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo disposàt en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Reàl Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny de 1980 a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de Picaña, de la província de Valéncia, pel nom de Picanya.


Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.

El President del Consell (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Picanya.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)