Decret sobre la denominació oficial del municipi de Polinyà de Xúquer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET de 19 de juliol de 1982 pel qual s’aprova la denominacio
del municipi de Poliñá del Júcar pel de Polinya del Xuquer.
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 80, del 15 d’octubre de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruit per l’Ajuntament de Poliñá del Júcar (Valencia) per al canvi del nom actual pel de Polinya del Xuquer, i que ha segut registrat en esta Conselleria al numero 46/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Polinya del Xuquer, en sessio plenaria celebrada en el quórum llegal el día 17 de desembre de 1981, va aprovar l’expedient instruit per a solicitar el canvi del nom actual pel de Polinya del Xuquer, a fi d’adequar el nom castellanisat del municipi a la toponimia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afig estudi de l’Universitat de Valencia, Facultat de Filología, departament de Llingüistica valenciana, com a soport del canvi toponimic solicitat per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demanar l’informe que es referix a l’articul 2on. del Real Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l’Excima. Diputacio Provincial de Valencia i de la Conselleria de Cultura, emetent-se per les dos dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitacio del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentaries.

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer i, en son cas, aprovar el canvi de toponimia solicitat ve atribuit al Ple del Consell del Pais Valencia en virtut de lo dispost en els articuls 1.2.3 del Real Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relacio en l’articul 5.2.3 del Decret Consell del Pais Valencia del dia 2 d’agost de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Local i 34 del Reglament de Poblacio i Demarcacio Territorial establixen la possibilitat d’alterar els noms dels municipis als Ajuntaments per mig de l’instruccio d’expedient i justificacio de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Local i l’articul 3er., u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteracio del nom dels municipis es precis el vot favorable de les dos terceres parts del numero de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta llegal de membres de la Corporacio.

CONSIDERANT: Que l’acort de l’Ajuntament en Ple celebrat el dia 17 de desembre de 1981, va ser adoptat per unanimitat, per lo tant en quórum superior a l’exigit llegalment, constant a mes en l’expedient trames per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provincial de Valencia i de la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demes de general i pertinent aplicacio,

EL PLE DEL CONSELL, a proposta de la Conselleria del l’Interior, va acordar per unanimitat aprovar el canvi del municipi de Poliñá del Júcar, de la provincia de Valencia, pel nom de Polinya del Xuquer.


Valencia, a 19 de juliol de 1982.

El President del Consell,

ENRIC MONSONIS DOMINGO

El Conseller de l’Interior,

FELIP GUARDIOLA SELLES

Nota[modifica]

Tot i que la versió del decret en valencià oficialitza la forma Polinya del Xuquer, la versió en castellà oficialitza Polinya de Xuquer. La Generalitat Valenciana, però, reconeix com a oficial des de la publicació d’aquest decret la forma Polinyà de Xúquer.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Polinyà de Xúquer.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)