Vés al contingut

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Puçol

De Viquitexts
DECRÉT de 3 de maig de 1982, per qual s’aprova el canvi de non del municipi de Puzol.
Ple del Conséll del País Valencià


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Puzol (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de Puçòl, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 201/81.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Puzol, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl el dia 31 de juliòl de 1981, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Puçòl, a fi d’adecuar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient municipal s’afíg estudi de la Universitàt de Valéncia, Facultàt de Filosofia, Departament de Llingüística Valenciana, en sopòrt del canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demanar l’informe que es referíx l’articul 2ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia i de la Conselleria de Cultura, emitint-se per les mateixes dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complít tots els requisits prevists per les disposicions legals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer, i en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitàt ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià, del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitat d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b) de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3ér, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta legàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia 31 de juliòl de 1981, fon adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít legalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria l’informe favorable de l’Ecima. Diputació Provincial de Valéncia i de la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions legals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, a proposta de la Conselleria del l’Interior, va acordar per unanimitàt aprovar el convi de nom del municipi de Puzol, de la Província de Valéncia, pel nom de Puçòl.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 3 de maig de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Nota

[modifica]

Tot i que la versió del decret en valencià oficialitza la forma Puçòl, la versió en castellà oficialitza Puçol, que és la forma que la Generalitat Valenciana reconeix com a oficial des de la publicació d’aquest decret.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret sobre la denominació oficial del municipi de Puçol.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)