Decret sobre la denominació oficial del municipi de Senyera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual es publica l’acòrt aprovant el canvi de denominació del Municipi de Señera
Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 35, de l’1 de desembre de 1980
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de SEÑERA (Valéncia), per al canvi del nom actuàl pel de SENYERA, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 151/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Señera, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 24 d’abríl de 1980, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Senyera, a fi d’adequar el nom castellanisàt del Municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient va estar expòst al public pel terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.

RESULTANT: Que l’Excma. Diputació de Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít de don Josèp Martí Soro, Croniste Oficiàl de Vila Nova de Castelló, de don Eduàrt Solér Estrúch, Croniste Oficiàl de La Pobla Llarga, de don Emili Belenguér, escritor i don Antoni Ferrando, professor del departament de Llingüística Valenciana de la Facultàt de Filosofia de la Universitàt de Valéncia, en els que es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments, per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, de 2 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient al Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL en sa reunió del dia 24 de novembre de 1980, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del Municipi de Señera, de la província de Valéncia, pel nom de SENYERA.

Lo qual es publica per a generàl coneiximent i efectes.


Valéncia, a 24 de novembre de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Senyera.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)