Decret sobre la denominació oficial del municipi de Tavernes Blanques

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT de 25 de ginér de 1982, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Tabernes Blanques
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 63, de l’1 de febrer de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Tabernes Blanques (Valéncia), per al canvi del nom actuàl pel de Tavernes Blanques, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 2/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Tabernes Blanques, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl el dia sis d’abríl de mil noucents huitantaú, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Tavernes Blanques, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient instruít, s’afíg estudi de la Universitàt de Valéncia, Facultat de Filologia, Departament de Llingüística Valenciana, a favor del canvi topònim solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que s’acompanya l’informe a que es referix l’articul segón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, emitít en sentít favorable per l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia.

RESULTANT: Que en la tramitació d’est expedient s’ahn complít tots els requisits prevists per les disposicions llegals reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer, i en son cas aprovar el canvi de toponímia, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els astículs 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià, del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms del Municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció de l’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’artcul 303, b), de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3.er u b) de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que ‘acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia sis d’abríl de mil noucent huitantaú, fon adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigix llegalment, constant en l’expedient Municipàl l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia.

VISTES les disposicions llegals adés esmentades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL, en la seua reunió del dia 25 de ginér de 1982, i a proposta de la Conselleria de l’Interior, va acordar aprovar el canvi de nom del municipi de Tabernes Blanques de la província de Valéncia pel nom de TAVERNES BLANQUES.

Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 25 de ginér de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Tavernes Blanques.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)