Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xeraco

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi de Jaraco, pel de Xeraco
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 27, de l’1 d’agost de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruít per l’Ajuntament de JARACO (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de XERACO.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de JARACO, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 29 de juny de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de XERACO, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient va estar expòst al public per terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha donat el seu vist i plau favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’ajunta escrít del Departament de Lingüística Valenciana, de la Facultàt de Filosofía de la Universitàt de Valéncia, en la qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’Estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment nomenades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 22 de juliòl de 1980, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà, per unanimitàt, aprovar el canvi de nom del municipi de JARACO, de la Província de Valéncia, pel nom de XERACO.


Valencia, a 22 de juliol de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xeraco.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)