Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xeresa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del municipi de Jeresa pel de Xeresa
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 40, del 16 de febrer d’agost de 1981
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de JERESA (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de XERESA, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 237/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de JERESA, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 2 d’abríl de 1980, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de XERESA, a la fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’Excma. Diputació Provinciàl de Valéncia ha emitít son informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít del Doctor en Història i Catedratic de l’I.N.B. «Ausias March» de Gandia, don Josèp Camarena Mahiques en el qual dictamina la correcció solicitada per l’Ajuntament.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’aticul 303 de la Llei de Regim Locàl, havent-se aportàt la documentació necessària, que fonamenta la petició de l’Ajuntament, per mig del dictamen del Doctor en Història don Josèp Camarena Mahiques.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.er 2-3 del Reàl Decrét 795/1979, de 13 de febrér, i 5.nt 2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient al Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES: les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 19 de ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de JERESA, de la província de Valéncia, pel nom de XERESA.

Lo qual es publica per a generàl coneiximent.


Donàt en la ciutàt de Valéncia, a 19 de ginér de 1981.


El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xeresa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)