Vés al contingut

Decret sobre la denominació oficial del municipi de l'Olleria

De Viquitexts
DECRÉT de 26 de març de 1982, pel qual s’aprova el canvi de nom del municipi d’Olleria.
Ple del Conséll del País Valencià


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament d’Olleria (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de L’Olleria, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 20/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament d’Olleria, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl en dia 29 d’abríl de 1981, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi de nom actuàl pel de L’Olleria, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi de croniste de la Facultàt de Filosofia, Departament de Lingüística Valenciana, recolant el canvi totponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va demanar l’informe a que es referix l’articul 2ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia, i de la Conselleria de Cultura, emetent-se per les dos informe favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer, i en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3 del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl establixen les possibilitats d’alterar els noms del Municipis als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3.ér u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt en dia 29 d’abríl de 1981 fon adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia i de la Conselleria de Cultura.

VISTES les disposicions anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 26 de març de 1982, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà aprovar el canvi de nom del municipi d’Olleria, de la província de Valéncia, pel nom de L’Olleria.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 26 de març de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér d’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma L’Olleria, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de l’Olleria, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de l’Olleria.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)