Vés al contingut

Decret sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Vallbona

De Viquitexts
DECRÉT de 8 de febrér de 1982, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de «Puebla de Vallbona»
Ple del Conséll del País Valencià


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Puebla de Vallbona (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de La Pobla de Vallbona, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 134/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl el dia once de maig de mil noucents setanta nou, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de La Pobla de Vallbona, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un estudi de don Vicent Yusà, Acadèmia de Cultura Valenciana, i de la Conselleria de Cultura, en sopòrt del canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va solicitar informe a que es referix l’articul 2.ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, de l’Excim. Diputació Provinciàl de Valéncia, emitint-se per la mateixa dictamen favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer i, en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, del 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Locàl o l’articul 3.er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen la possibilitat d’alterar el nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia once de maig del mil noucents setanta i nou, va ser adoptàt per unanimitàt, per lo tant en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per la Conselleria, l’informe favorable de l’Excma. Diputació Provinciàl de Valéncia.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 25 de ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà aprovar el canvi de nom del municipi de «Puebla de Vallbona», de la província de Valéncia, pel nom de La Pobla de Vallbona.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 8 de febrér de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér d’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Nota

[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma La Pobla de Vallbona, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la Pobla de Vallbona, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Vallbona.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)