Deliberació del Consell Reial i Patrimonial de València (11-02-1610)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Deliberació (11-02-1610)
Consell Reial i Patrimonial de València
Per la present es deixava en mans del batlle d'Agullent el repartiment de les terres expropiades als moriscs.
 Baixa


Die 11 mensis februarii anno à nativitate Domini 1610 - Lo Illustrissimo y Excellentissimo Señor D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena, etc. ab vot y parér dels oficials Reals patrimonials etc. Per quant lo Batle de la vila de Agullent ha representat, no troba qui prenga les terras dels moriscos, que per la expulsio de aquells, recahuen en lo realench de dita vila, y de present son de Sa Magestat; y que donant forma de la manera que se han de repartir, se trobará ab comoditat. Perço proveheix, que lo Batle de dita vila done les terres dels moriscos recahents en lo realench de dita vila, ço es, les campes, al cuart, y les que tendrán tota manera de arbres, al terç; donant facultat á daquell pera que les repartixca en les persones que li parexerán, deixantho á sa voluntat. Actum in Palatio Regio etc. - Testes etc.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)